نویسنده = یوسف رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارتفاع و روش کوپیوند بر گیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-11

حمید رضا کریمی؛ یوسف رفیعی