تعداد مقالات: 84

1. تأثیر تیمار اسید جاسمونیک و سطوح مختلف خشکی بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-13

اسماء عباسی کاشانی؛ محمدحسین شمشیری؛ حمیدرضا کریمی؛ مجید اسماعیلی زاده


2. قارچهای میکوریز آربوسکولار درختان پسته در رفسنجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21

ثمره امینی زاده؛ علایی حسین؛ صداقتی ابراهیم؛ مرادی محمد


3. تأثیر ارتفاع و روش کوپیوند بر گیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-11

حمید رضا کریمی؛ یوسف رفیعی


4. ارزیابی صفات فیزیکی بذر در ارتباط با مقاومت به تنش خشکی چهار ژنوتیپ پسته در مرحله رشد دانهالی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

فاروق فهیمی خویردی؛ محمد حسین شمشیری


5. تأثیرکاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و ورمی‌کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته (Pistacia vera)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-13

وحید خسروی؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس‌زاده‌دهجی


7. اثر زمان برداشت بر ویژگی‌های کیفی میوه پسته طی انبارمانی در دمای یخبندان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-1

فاطمه ناظوری؛ سیامک کلانتری


8. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با ریشه پسته در استان کرمان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-29

مرضیه یزدان پناه؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی؛ ماریه نادی


9. تأثیر سطوح شوری و مس بر جذب برخی عناصر غذایی پر مصرف در شاخساره و ریشه دو رقم پسته (L. Pistacia vera)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 14-31

وحید مظفری؛ سمانه اسکندری؛ احمد تاج آبادی؛ حسین دشتی


10. بررسی تنوع مورفولوژیکی دانهال‌های چند ژنوتیپ خارجی پسته در شرایط آب و هوایی رفسنجان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 14-26

مرضیه ثقفی؛ حمید رضا کریمی؛ علی‌اکبر محمدی میریک؛ مجید اسماعیلی‌زاده


11. تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر قارچ Cylindrocarpon destructans

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 18-40

الهه میراحمدی؛ حمید محمدی؛ مهدی سرچشمه پور


13. شکل‎های شیمیایی و روابط کمیت-شدت (Q/I) پتاسیم در اراضی تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-38

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ محسن حمیدپور


14. نیازهای آموزشی- ترویجی پسته‌کاران شهرستان رفسنجان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 36-17

حمید حسینی‌نوه؛ عنایت عباسی؛ حسین امیری


17. تأثیر برخی از پایه های پسته بر جذب عناصر غذایی در دو رقم پسته اکبری و برگ‌سیاه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 32-43

حسین حکم آبادی؛ عبدالحمید شرافتی


19. بررسی رابطه اونس و عیار در چهار رقم تجاری پسته ایران (کله‌قوچی، احمد‌آقایی، اوحدی و اکبری)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-58

امان اله جوانشاه؛ حجت هاشمی نسب؛ سید محمود ابطحی؛ احمد شاکر اردکانی؛ اعظم طاهری؛ نجمه صابری؛ عباس رفیعی دولت‌آبادی؛ علی اسماعیلی رنجبر؛ اکرم اکبری پور


20. پوسیدگی طوقه و ریشه نهال‌های پسته در اثر Fusarium solani در استان کرمان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 44-57

فهیمه سلاجقه تذرجی؛ حمید محمدی؛ مهدی سرچشمه پور


21. تأثیر اسید جیبرلیک و نیتروژن بر طول سیستم ریشه‌ای و غلظت عناصر کم‌مصرف در دانهال‌‌های پسته تحت شرایط شور

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 56-36

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده


22. بررسی تأثیر کودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهالهای پسته

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-60

امیرحسین جمالی‌فرد؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ عبدالرضا اخگر


23. اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-56

سمانه جوادی نژاد؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسین میرزایی مقدم


24. اثر کشنده‌ی عصاره چند گیاه دارویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer (Hem:Aphalaridae)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 44-56

محمد امین سمیع؛ فریدون صالحی؛ محمد علی وکیلی


25. اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سدیم، نیترات پتاسیم، روغن سویا و روغن ولک بر رفع نیاز سرمایی درختان پسته

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-73

امان الله جوانشاه؛ حمید علیپور؛ نجمه پاکدامن؛ ماریه نادی