دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در باغ های پسته استان کرمان و ارزیابی انتقال مکانیکی و بر‌همکنش دو رقم پایه پسته نسبت به این ویروئید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

محمد مداحیان؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ مسعود خضری