دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1400 
5. بهبود عملکرد پسته در خاک شور با کاربرد اسیدهای آلی

صفحه 69-84

مصطفی میراب زاده اردکانی؛ اعظم جعفری؛ امان الله جوانشاه؛ مصطفی شیرمردی