دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395 
2. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با ریشه پسته در استان کرمان

صفحه 11-29

مرضیه یزدان پناه؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی؛ ماریه نادی


4. بررسی تأثیر کودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهالهای پسته

صفحه 41-60

امیرحسین جمالی‌فرد؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ عبدالرضا اخگر