دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395 
2. نیازهای آموزشی- ترویجی پسته‌کاران شهرستان رفسنجان

صفحه 36-17

حمید حسینی‌نوه؛ عنایت عباسی؛ حسین امیری