درباره نشریه

دوفصلنامه تخصصی علوم و فناوری پسته
 صاحب امتیاز و ناشر: پژوهشکده پسته کشور-دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 مدیر مسئول: دکتر سید حسین میردهقان
 سر دبیر: دکتر احمد تاج آبادی
مدیر داخلی:دکتر  احمد شاکر اردکانی
مدیر اجرایی: دکتر نجمه پاکدامن

دانلود مجوز علمی-پژوهشی

ISSN=2538-3094

با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و پژوهشکده پسته کشور و بر اساس مجوز کمیسیون انتشارات دولتی، صاحب امتیاز مجله از سال 1400-1398 پژوهشکده پسته کشور (به ریاست جناب آقای دکتر علی اسماعیل‌پور) می‌باشد.