اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد تاج‌آبادی‌پور

علوم خاک دانشیار

asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=39
tajabadivru.ac.ir
034-31312007

سردبیر

دکتر سید حسین میردهقان

علوم باغبانی استاد

asatid.vru.ac
mirdehghanvru.ac.ir
034-31312021

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید راحمی

علوم باغبانی استاد -دانشگاه شیراز.

rahemishirazu.ac.ir

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir
0000-0003-2450-6623

دکتر غلامحسین داوری نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

davarynejum.ac.ir

دکتر سعید عشقی

دانشگاه شیراز

eshghishirazu.ac.ir

دکتر سید حسین میردهقان

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.

mirdehghanvru.ac.ir

دکتر حمزه ایزدی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

izadivru.ac.ir
0000-0002-9913-1283

دکتر حمیدرضا کریمی

علوم باغبانی استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.

hrkarimi2017gmail.com

دکتر علی ‎اکبر حسینی‌پور

گیاهپزشکی دانشیار گروه گیاه‎پزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

hosseinimail.uk.ac.ir

دکتر بهرام بانی‌نسب

علوم باغبانی دانشیار -دانشگاه صنعتی اصفهان.

bbanincc.iut.ac.ir

دکتر احمد تاج‌آبادی‌پور

علوم خاک دانشیار گروه علوم خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان.

tajabadivru.ac.ir

دکتر بهمن پناهی

علوم باغبانی دانشیار پژوهشکده پسته

bahman_2yahoo.com

دکتر احمد شاکر اردکانی

علوم و صنایع غذایی دانشیار پژوهشکده پسته

www.researcherid.com/rid/F-5005-2010
shakerpri.ir
034-34225204
0000-0002-8634-6015

مدیر اجرایی

دکتر علی پورخالوئی

علوم باغبانی گروه علوم باغبانی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه ولی عصر رفسنجان

alipourkhaloeevru.ac.ir
034-31312637
0000-0002-0651-0322