نویسنده = حمید رضا زمانی‌زاده
شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 74-93

سید رضا فانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمید رضا زمانی‌زاده