نویسنده = احمد تاج آبادی پور
سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک‌های تحت کشت پسته شهرستان رفسنجان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 106-121

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین شیرانی


شکل‎های شیمیایی و روابط کمیت-شدت (Q/I) پتاسیم در اراضی تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 22-38

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ محسن حمیدپور