نویسنده = مسعود هنرور
بررسی راندمان استخراج زایلان با پیش تیمار توام قلیایی و بخار از پوست چوبی پسته (شل)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 122-135

فریده حسام؛ مسعود هنرور؛ بابک غیاثی طرزی؛ مهشید جهادی