نویسنده = محمد نیکنام
بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) استان سمنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 153-167

علیرضا برجسته؛ احمد دزیانیان؛ محمد نیکنام؛ مهدی محمدی مقدم