نویسنده = حمیدرضا روستا
بررسی اثر کود آبیاری پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم پسته احمدآقایی و کله‌قوچی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 123-150

افسانه شول؛ مجید اسماعیلی زاده؛ حمیدرضا روستا؛ حسین دشتی