کلیدواژه‌ها = آزمون‌های زیست‌سنجی
پراکنش ویروئید کوتولگی رازک در باغ‌های پسته استان کرمان و ارزیابی انتقال مکانیکی و برهمکنش دو رقم پایه پسته نسبت به این ویروئید

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 66-85

محمد مداحیان؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ مسعود خضری