کلیدواژه‌ها = منگنز
اثر انواع اسید هیومیک خارجی و داخلی بر عملکرد و غلظت عناصر کم‌مصرف درختان پسته

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 52-68

ثمانه آریابد؛ اعظم رضوی نسب؛ فرهاد نداف فیض آبادی


تعیین نُرم‌های دریس و تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان پسته (Pistacia vera L) رقم اوحدی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 148-163

سیدجواد حسینی فرد؛ علی حیدری نژاد؛ اکبر محمدی محمدآبادی؛ ناصر صداقتی؛ مژده حیدری؛ محمدرضا نیکویی دستجردی