کلیدواژه‌ها = شاخص‌های نسبی منطقه‌ای
مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 34-51

سهیلا بی ریا