کلیدواژه‌ها = رفسنجان
سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک‌های تحت کشت پسته شهرستان رفسنجان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 106-121

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین شیرانی


نیازهای آموزشی- ترویجی پسته‌کاران شهرستان رفسنجان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 36-17

حمید حسینی‌نوه؛ عنایت عباسی؛ حسین امیری