ارزیابی پایه‌ها و دو رگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته (Pistacia sp.) در شرایط تنش سرما

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 86-105

مریم افروشه؛ امیر حسین محمدی؛ علی تاج آبادی پور؛ حجت هاشمی نسب؛ حسن عرب


ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های امیدبخش پسته "جوکار1" و "جوکار2" در مقایسه با پایه‌های متداول بومی ایران

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 89-116

حجت هاشمی نسب؛ ناصر صداقتی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علی اسماعیل پور؛ بهمن پناهی؛ اعظم طاهری؛ علی اسماعیلی رنجبر؛ فاطمه طالقانی


ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ژنوتیپ‌های بومی پسته استان قزوین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 102-122

مصطفی قاسمی؛ حجت هاشمی نسب؛ شیوا قاسمی؛ سعید کاشانی زاده


ارزیابی و معرفی مناسب‌ترین خشک‌کن پسته از میان چهار نوع خشک‌کن رایج در استان کرمان

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 102-126

مسعود ابوالهادی؛ مجید دولتی؛ مرتضی آغباشلو؛ احمد شاکر اردکانی


بهینه‌سازی تغذیه پسته رقم احمد آقایی با استفاده از روش تاگوچی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 105-119

شیما شهبازی منشادی؛ کاظم کمالی؛ علی تاج آبادی پور


سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک‌های تحت کشت پسته شهرستان رفسنجان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 106-121

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین شیرانی


تاثیر بیوچار طبیعی بر پاسخ‌های دفاعی گیاه و کنترل پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) تحت شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 108-138

محمد امین سمیع؛ محمد کاظم ایران‌نژاد پاریزی؛ Mahdi Ziaaddini


ارزیابی و تعیین راهبردهای کاهش آفلاتوکسین در پسته با استفاده از ماتریس سوات

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 117-137

احمد شاکر اردکانی؛ محبوبه رضایی؛ معصومه حقدل


اثر تنش خشکی بر تغییرات آبسیزیک اسید، پتانسیل آب برگ و محتوای آب نسبی برگ برخی پایه‌های دانهالی پسته

دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 120-131

مصطفی قاسمی؛ کاظم ارزانی؛ عباس یداللهی؛ حسین حکم آبادی؛ شیوا قاسمی


بررسی راندمان استخراج زایلان با پیش تیمار توام قلیایی و بخار از پوست چوبی پسته (شل)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 122-135

فریده حسام؛ مسعود هنرور؛ بابک غیاثی طرزی؛ مهشید جهادی


بررسی اثر کود آبیاری پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم پسته احمدآقایی و کله‌قوچی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 123-150

افسانه شول؛ مجید اسماعیلی زاده؛ حمیدرضا روستا؛ حسین دشتی


فراسنجه‌های جدول زیستی دو جنسیتی مرحله سنی سن سبز پستهAcrosternum milleri (Hemiptera: Pentatomidae)

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 127-146

محبوبه خواجه حسینی صالح آباد؛ عباس خانی؛ حمزه ایزدی؛ نجمه صاحب زاده؛ محمدامین سمیع


بررسی تغییرات برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و رویشی نهال‌های پسته تیمار شده با آنتاگونیست‌های قارچی در شرایط حضور و عدم حضور نماتد ریشه‌گرهی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 136-152

فاطمه مهدی نژاد؛ ابراهیم صداقتی؛ اعظم زین الدینی؛ حسین علایی؛ ماریه نادی؛ محمد مرادی


اثر وجود یا عدم وجود میان‌پایه اوحدی بر رشد و عملکرد درخت پسته رقم احمدآقایی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 138-151

حسن عرب؛ مریم افروشه؛ علی اسماعیل پور؛ علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا نیکوئی؛ اکرم اکبری پور


ارزیابی گرده‌افشانی مصنوعی با سه نوع گرده مختلف بر باردهی و برخی صفات خشک‌میوه دو رقم تجاری پسته (Pistacia vera L.)

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 147-171

مریم رنجبرکبوترخانی؛ مهدی علیزاده؛ علی تاج آبادی پور؛ اسماعیل سیفی؛ خلیل زینلی نژاد؛ مجید اسماعیلی زاده


بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) استان سمنان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 153-167

علیرضا برجسته؛ احمد دزیانیان؛ محمد نیکنام؛ مهدی محمدی مقدم


بهبود فاکتورهای رشدی و عناصر غذایی در نهال‌های پسته تیمار شده با برخی قارچ‌های همزیست در حضور نماتد Meloidogyne javanica

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 168-183

فاطمه مهدی نژاد؛ ابراهیم صداقتی؛ اعظم زین الدینی؛ حسین علایی؛ ماریه نادی؛ محمد مرادی


آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی (مورد مطالعه: محصول پسته)

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 172-189

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ مسعود دهدشتی؛ امید شریفی


بررسی الگوی گلدهی و کمیت دانه گرده برخی ژنوتیپ‌های نر پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و هوایی قزوین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 176-187

مصطفی قاسمی؛ سعید کاشانی زاده؛ مجید گلمحمدی؛ شیوا قاسمی؛ حجت هاشمی نسب؛ حسین حکم آبادی


شناسایی و اولویت‌بندی اثرات نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 184-203

فهیمه یزدانی؛ ماشاالله سالارپور؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی


طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه آگاهی و عملکرد پسته‌کاران درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 188-201

بتول مسروری؛ طاهره دهداری؛ پروانه یکزمانی؛ آزاده اشتری نژاد


اثر استفاده از چند ترکیب شیمیایی بر غلظت عناصر غذایی و کیفیت کمپوست ضایعات پوست نرم پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 202-221

ماریه نادی؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ ابراهیم صداقتی؛ نجمه پاکدامن؛ امان الله جوانشاه؛ عباس فرج پور


واکاوی سازه‌های مؤثر بر رفتار تاب‌آوری باغداران پسته مناطق روستایی رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 204-229

امیر رضا اسراری؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج الله حسینی