اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد تاج‌آبادی‌پور

علوم خاک استاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=39
tajabadivru.ac.ir
034-31312007

سردبیر

دکتر سید حسین میردهقان

علوم باغبانی استاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

asatid.vru.ac
mirdehghanvru.ac.ir
034-31312021

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید راحمی

علوم باغبانی استاد دانشگاه شیراز

rahemishirazu.ac.ir

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

علوم و صنایع غذایی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir
0000-0003-2450-6623

دکتر غلامحسین داوری نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

davarynejum.ac.ir

دکتر سعید عشقی

استاد دانشگاه شیراز

eshghishirazu.ac.ir

دکتر سید حسین میردهقان

علوم باغبانی استاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

mirdehghanvru.ac.ir

دکتر حمزه ایزدی

استاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

izadivru.ac.ir
0000-0002-9913-1283

دکتر حمیدرضا کریمی

علوم باغبانی استاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

hrkarimi2017gmail.com

دکتر علی ‎اکبر حسینی‌پور

گیاهپزشکی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

hosseinimail.uk.ac.ir

دکتر بهرام بانی‌نسب

علوم باغبانی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

bbanincc.iut.ac.ir

دکتر احمد تاج‌آبادی‌پور

علوم خاک استاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

tajabadivru.ac.ir

دکتر بهمن پناهی

علوم باغبانی دانشیار پژوهشکده پسته

bahman_2yahoo.com

دکتر احمد شاکر اردکانی

علوم و صنایع غذایی دانشیار پژوهشکده پسته

www.researcherid.com/rid/F-5005-2010
shakerpri.ir
034-34225204
0000-0002-8634-6015

مدیر اجرایی

دکتر علی پورخالوئی

علوم باغبانی استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

alipourkhaloeevru.ac.ir
034-31312637
0000-0002-0651-0322