داوران

اقتصاد کشاورزی

دکتر حسن آزرم - دکتری اقتصاد کشاورزی.

دکتر رضا صداقت - دانشیار پژوهشکده پسته.

دکتر محمد عبدالهی عزت آبادی - استادیار پژوهشکده پسته.

دکتر عباس میرزایی - استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

صنایع غذایی

دکتر احمد شاکر اردکانی - دانشیار پژوهشکده پسته.

دکتر سید محمدعلی رضوی - استاد دانشگاه فردوسی مشهد.

علوم باغبانی

دکتر عبدالله احتشام‌نیا - دانشیار دانشگاه لرستان.

دکتر کاظم ارزانی - استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران.

دکتر مجید اسماعیلی‌زاده - دانشیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر بهمن پناهی - دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی.

دکتر تیمور جوادی - دانشیار دانشگاه کردستان.

دکتر مجید راحمی - استاد دانشگاه شیراز.

دکتر بهرام عابدی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.

دکتر علی عبادی - استاد دانشگاه تهران.

دکتر سعید عشقی - استاد دانشگاه شیراز.

دکتر سونیا عقیقی - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دکتر مهدیه غلامی - دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان.

دکتر حمیدرضا کریمی - استاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر عبدالرحمان محمدخانی - دانشیار دانشگاه شهرکرد.

دکتر فاطمه ناظوری - دانشیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر حجت هاشمی‌نسب - استادیار پژوهشکده پسته.

علوم خاک

دکتر عیسی اسفندیارپور بروجنی - استاد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر مجید حجازی مهریزی - دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دکتر محسن حمیدپور - دانشیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر محمدامیر دلاور - دانشیار دانشگاه زنجان.

دکتر فریدون سرمدیان - استاد دانشگاه تهران.

دکتر یاسر صفری - استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود.

دکتر صمد عبدی - استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.

دکتر اردوان کمالی - دانشیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر علیرضا کریمی - استاد دانشگاه فردوسی مشهد.

دکتر حمیدرضا متین فر - استاد دانشگاه لرستان.

گیاهپزشکی

دکتر مهدی بصیرت - استادیار پژوهشکده پسته.

دکتر مریم پهلوان یلی - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دکتر فاطمه حسینی‌نوه - استادیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

دکتر امین صادقی - دانشیار دانشگاه کردستان.

دکتر مجید صیام‌پور - دانشیار دانشگاه شهرکرد.

دکتر سیدمظفر منصوری - استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته.

دکتر امیرحسین محمدی - استادیار پژوهشکده پسته.

دکتر محمد مرادی - دانشیار پژوهشکده پسته.

دکتر کامران مهدیان - دانشیار دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.

مهندسی بیوسیستم

دکتر کاظم جعفری نعیمی - دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دکتر حسن ذکی دیزجی - دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

دکتر حسین مقصودی - دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دکتر سیدمهدی نصیری - دانشیار دانشگاه شیراز.