اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سدیم، نیترات پتاسیم، روغن سویا و روغن ولک بر رفع نیاز سرمایی درختان پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهنژادی و زنتیک پژوهشکده پسته

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار پژوهشکده پسته

چکیده

گرم شدن کره زمین در سال­های اخیر و نا کافی بودن سرمای زمستان و عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، منجر به کاهش قابل ملاحظه کمیت و کیفیت محصول تولیدی شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاربرد مواد شیمیایی در غلبه بر عوارض عدم تامین نیاز سرمایی درختان بارور پسته رقم اکبری، در دو سال، در مناطق انار و کشکوئیه­ شهرستان رفسنجان، استان کرمان، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل روغن ولک 4 و 6%، روغن سویا 4 و 6%، نیترات پتاسیم 4 و 8 در هزار،‌ روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 4 در هزار، روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 2% + روغن سویا 2% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 5/0 در هزار،‌ روغن ولک 3% + روغن سویا 3 %،‌ روغن ولک 4% + نیترات پتاسیم 5 در هزار، روغن سویا 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار و نیز شاهد بودند. پارامترهای میزان عناصر سدیم و پتاسیم در جوانه گل و گل کامل باز شده، میزان آهن، مس، روی، فسفر، سدیم،‌ پتاسیم و منگنز موجود در بافت برگ، وزن صد دانه، انس، درصد خندانی، درصد دهان بسته، درصد پوکی و وزن محصول تر هر درخت اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد تیمارهای روغن ولک 4%، روغن ولک 6% و نیز تیمار روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار دارای بیشترین درصد خندانی و کمترین درصد پوکی بودند. از نظر میزان عناصر آهن، مس، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم و منگنز در برگ پسته، اختلاف معنی­داری بین تیمارها وجود نداشت. به طور کلی می­توان بیان داشت که بهترین محلول­پاشی جهت غلبه بر عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، محلول­پاشی روغن سویا 6% و تیمار روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار بود که به ترتیب با کاهش انس به میزان 38/1و 01/1، کاهش درصد پوکی به میزان 5/3 و 28/2 درصد و در مقابل، افزایش وزن صد دانه به میزان 1/7 و 6/5 گرم، در نهایت منجر به افزایش وزن محصول تر در هر درخت به میزان 83/2 و 7 کیلوگرم در مقایسه با شاهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction Effect of Sodium Benzoate, Potassium Nitrate, Soybean Oil and Volk Oil Application on Elimination of Chilling Requirement of Pistachio Trees

نویسندگان [English]

  • Amanollah Javanshah 1
  • Hamid Alipour 2
  • Najmeh Pakdaman 3
  • Marieh Nadi 3
1 pistachio center, Rafsanjan, Iran
2
3 Assistant Prof. Pistachio Research Center
چکیده [English]

The global warming in recent years and chilling requirement deficiency of pistachio trees caused a considerable reduction in quantity and quality of the pistachio nut. To evaluate the role of chemical on overcoming on chilling requirement deficiency of pistachio (Akbari cultivar), this research was carried out in Anar and Koshkooeieh regions, Rafsanjan, Kerman, during two years using a randomized complete block design with three replications. Experimental treatments included volk oil 4 and 6%, soybean oil 4 and 6%, potassium nitrate 4 and 8 per thousand, volk oil 4% + sodium benzoate 4 per thousand, volk oil 3% + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 4% + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 2% + soybean oil 2% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 0.5 per thousand, volk oil 3% + soybean oil 3%, volk oil 4% + potassium nitrate 5 per thousand,  soybean oil 5% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 1 per thousand, volk oil 5% + potassium nitrate 5 per thousand + sodium benzoate 1 per thousand as well as control. The amount of sodium and potassium (in the flower buds and open flower), nutrients in leaves tissue (iron, copper, zinc, phosphorus, sodium, potassium and manganese), weight of 100 nuts, splitting nut percentage, blank nut percentage, ounce rate and fresh crop weight per tree were measured. The results showed that the maximum of splitting nut percentage and the minimum of blank nut percentage were observed in treatments of volk oil 4%, volk oil 6% and volk oil 3% + sodium benzoate 1 per thousand. There was not significant different between experimental treatment in the amount of iron, copper, zinc, phosphorus, sodium, potassium and manganese in pistachio leaves. The final results showed that soybean oil  6% and sodium benzoate 0.1% + potassium nitrate 0.5% + volk oil 5% decreased ounce rate 1.38 and 1.01, blank nut percentage 3.5 and 2.28  and increased weight of 100 nuts 7.1 and 5.6 gr, fresh crop weight per tree 2.8 and 7 kg in comparison with control respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blank percentage
  • splitting percentage
  • chilling requirement