راهنمای نویسندگان

فایل های نحوه نگارش مقاله (که به تازگی تنظیم شده است و از شماره 8 مجله، اجرا می گردد)، تعهدنامه و تعارض منافع از قسمت زیر قابل دانلود می باشند. شایان ذکر است که فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع بایستی توسط نویسنده تکمیل و به همراه اسکن فیش واریزی مربوط به داوری (75000 تومان) در بخش فایل های تکمیلی/اضافی ارسال گردد.

شماره حساب بانک تجارت: 2272034187

شماره شبا: IR220180000000002272034187

 

نحوه نگارش مقاله

 

فرم تعهدنامه

 

فرم تعارض منافع