بررسی ترجیحات و اولویت های پسته کاران استان کرمان در مورد خصوصی سازی ترویج کشاورزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاربخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

لزوم تغییر در ساختار سازمانی ترویج کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از دیدگاه صاحبنظران، موضوعی حائز توجه است و این نکته توسط اندیشمندان این حیطه مورد توجه قرار گرفته است. ترویج کشاورزی یکی از ابزارهای توسعه کشاورزی است که بر سرمایه های انسانی تکیه دارد. در تحقیق حاضر که به منظور بررسی ترجیحات و راهکارهای خصوصی سازی ترویج در میان پسته­کاران استان کرمان انجام شده، از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق برای جمع­آوری داده­ها استفاده گردید. روائی صوری آن به تایید صاحب نظران رسید و به روش کرونباخ آلفا، پایائی شاخص‌های آن بین 80/0 تا 89/0 محاسبه گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل پسته­کاران پنج شهرستان پسته خیز استان کرمان بود. روش نمونه­گیری بصورت نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی بود و حجم نمونه 382 نفر تعیین شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد از میان انواع شیوه های خدمات خصوصی، شرکت خصوصی و مشاوره­ای ترویجی و قرارداد با یک نفر کارشناس کشاورزی اولویت های اول و دوم پسته کاران را تشکیل می دادند. مباحث اولویت­دار مربوط به دریافت خدمات از دیدگاه پسته­کاران عبارتند از «تمام مباحث باغ پسته» و «مبحث آفات و بیماری­های پسته» قرار دارد. دو حالت قرارداد فیمابین تعدادی از پسته­کاران با یک شرکت خصوصی و مشاوره­ای ترویجی و قرارداد با یک کارشناس کشاورزی از دیدگاه پسته­کاران بهترین شرایط خصوصی­سازی بودند. با توجه به اولویت های معرفی شده توسط پسته کاران پیشنهاد می شود شرایط قرارداد با شرکت های خصوصی ترویجی در اولویت اول و قرارداد با یک کارشناس کشاورزی در اولویت دوم محقق گردد. اکثریت افراد، مدیریت‌های جهاد کشاورزی را مرجع صلاحیت دار دانسته داده اند لذا پیشنهاد می شود کارشناسان/شرکتهای خصوصی و مشاوره‌ای ترویجی مورد تائید مدیریت جهادکشاورزی به پسته کاران معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Preferences of Pistachio Growers of Kerman Province about the Privatization of Agricultural Extension

نویسندگان [English]

  • Arman Bakhshi Jahromi 1
  • Razieh Namdar 2
1 Assistant Professor, Socio-Economic and Agricultural Extension Research Department, Fars Agricultural andNatural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz.I. R. Iran
2 Shiraz University
چکیده [English]

The need for changes in extension organizational structure to promote developing countries, including Iran, is noteworthy from expert’s opinion and this is considered by scholars in this field. Agricultural extension is one of the agricultural development tools, that rely on human capital. This survey is conducted to investigate preference and approaches in privatization strategies of pistachio growers in Kerman province. Questionnaire was used as research tools for data collection. Face validity of questionnaire was verified by three experts and Cronbach's alpha computation showed that reliability of the questionnaire was between 0.8 and 0.89. The study ran among pistachio farmers of five cities. Random cluster sampling method, with a sampling size of 382 responders was determined as the method and size of the investigation. Finally collected data was analyzed using SPSS software. Results revealed that among the types of privatization services methods, private and extension consultant company and contract with agricultural experts constituted in the first and second priority of pistachio growers. Preferences issues related to receiving services from the perspective of pistachio growers include "all issues of pistachio orchards" and pests and diseases of Pistachio". Two model contract among the number of pistachio growers with a private company and consultancy extension contract with an agricultural expert from the perspective of these farmers were the best privatization options.According to the priorities identified by the pistachio farmers it is proposed that contract with the extension private company will be the first and contract with agricultural experts the second priority. The majority of respondents verify agricultural organization as special accident and reference to the proposed. So, it is proposed that experts /private companies approved and introduced by the director of agricultural organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • privatization
  • agricultural extension
  • pistachio growers
  • Kerman province