تأثیرکاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و ورمی‌کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته (Pistacia vera)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر

چکیده

مدیریت حاصل‌خیزی خاک از طریق استفاده از کودهای زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می‌باشد. امروزه استفاده از کودهای زیستی به‌عنوان جایگزین کودهای شیمیایی با هدف کاهش یا حذف مصرف آن‌ها با توجه به اثرات مخرب زیست‌محیطی کودهای شیمیایی در راستای نیل به کشاورزی پایدار افزایش یافته است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کاربرد توام جدایه­ هایی از باکتری­های سودوموناس فلورسنت و ورمی‌کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته رقم قزوینی (Pistacia vera L. var. Qazvini) انجام گرفت. آزمون در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان و به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست در سه سطح (صفر، دو و چهار درصد وزنی)، و باکتری‌ در سه سطح (تلقیح با دو جدایه سودوموناس فلورسنت محرک رشد و بدون باکتری) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد جدایه‌های باکتری باعث افزایش معنادار وزن خشک بخش هوایی، جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، و عناصر غذایی کم‌مصرف آهن، روی، منگنز و مس نسبت به شاهد شد. کاربرد جدایه D12 جذب فسفر و کلسیم بخش هوایی را به ترتیب 18 و 23 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین کاربرد ورمی‌کمپوست سبب افزایش معنی­دار جذب فسفر، پتاسیم، منیزیم و روی بخش هوایی در مقایسه با شاهد گردید. کاربرد تیمار چهار درصد وزنی ورمی‌کمپوست باعث افزایش 20 درصدی جذب پتاسیم و هم‌چنین افزایش 28 درصدی منیزیم بخش هوایی شد. کاربرد توأم جدایه D12 و چهار درصد ورمی‌کمپوست باعث افزایش معنادار جذب آهن به میزان 85 درصد گردید. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه و کود زیستی ورمی‌کمپوست و همچنین کاربرد توام آنها توانستند نقش مؤثرتری در رشد و تغذیه نهال­ های پسته داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Vermicompost on Growth and Chemical Composition of Pistachio Seedlings (Pistacia vera)

نویسندگان [English]

  • Vahid Khosravi
  • Abdolreza Akhgar
  • Payman Abbaszadeh Dahaji
چکیده [English]

Nowadays the application of organic and biological fertilizers has increased regarding to the destructive environmental impacts of applying chemical fertilizers and the high cost of production of them. One of the essential components to achieve the sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic and biological fertilizers. An experiment was conducted as completely randomized factorial design in the greenhouse of University of Vali-e-Asr to evaluate the effect fluorescent pseudomonads and vermicompost on growth and nutrition of pistachio (Pistacia vera L. var. Qazvini) seedlings. In this experiment Factors included vermicompost at 3 levels (0, 2 and 4 % w/w) and 3 levels of bacteria (Inoculation with two strains of fluorescent pseudomonads and without bacteria). The results showed that use of bacterial isolates significantly increased shoot dry weight, uptake of phosphorus, potassium, calcium, and micro elements compared to control. Application of strain D12 increased phosphorus and calcium uptake in shoot respectively 18 and 23 percent compared to control. Also the application of vermicompost significantly increased phosphorus, potassium, magnesium and zinc upkake in shoot compared to control. using vermicompost (4%) increased uptake of potassium and magnesium respectively 20 and 28 percent in shoot. The combined use of D12 and vermicompost (4%) increased iron uptake equivalent 85%. Altogether the results indicated that use of plant growth promoting rhizobacteria and vermicompost  as an organic fertilizer and also their combined application could be effective on growth and nutrition of Pistachio seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluorescent pseudomonads
  • sustainable agriculture
  • biofertilizer
  • organic fertilizer