بررسی تنوع مورفولوژیکی دانهال‌های چند ژنوتیپ خارجی پسته در شرایط آب و هوایی رفسنجان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به‌منظور مطالعه تنوع مورفولوژیکی در جمعیت‌های نیمه‌خواهری پسته، از 38 ژنوتیپ پسته متعلق به 5 فامیل نیمه‌خواهری ارقام اکبری و اوحدی از ایران و ازون، سیرت و کرمزی از ترکیه که در سال 1388 از طریق بذر در کلکسیون دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان کشت شده بودند، استفاده شد. این مطالعه در سال‌های 1393 و 1394 انجام پذیرفت. تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ‌ها با اندازه‌گیری 12 صفت کمی و 3 صفت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه به عامل‌ها صفات مورفولوژیکی مورد بررسی را به دو گروه عاملی که در مجموع 6/78 درصد از وارایانس کل را توجیه کردند، تقسیم کرد که مهم‌ترین صفات تفکیک‌کننده در بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه صفات مرتبط به برگ و برگچه می‌باشد. علاوه­براین تجزیه کلاستر صفات مورفولوژیکی توانست ژنوتیپ‌های ترکیه و ایران را از یکدیگر تفکیک کند اگرچه ژنوتیپ‌های متعلق به رقم سیرت رابطه ژنتیکی بیشتری با ارقام ایرانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Seedlings Morphological Diversity some Foreign pistachio Genotypes in Rafsanjan Environmental Conditions

نویسندگان [English]

  • Marzieh Saghafi
  • Hamidreza Karimi
  • Aliakbar Mohammadi Mirik
  • Majid Esmailizadeh
چکیده [English]

In order to study morphological diversity of 38 pistachio genotypes belonging to five families half-sib including Akbari and Owhadi from Iran and Uzun, Siirt and Kirmizi from Turkey that cultivated in 2010 in vale e-Asr University of Rafsanjan were used. This study was conducted in the years 2014 and 2015. Twenty morphological traits were evaluated based on IPGRI descriptor. Factor analysis of morphological traits studied in two groups of factors that accounted for a total of 78.6 percent of total variance. Based on factor analysis the most important traits that could divide genotypes was traits associated with the leaves and leaflets. In addition, cluster analysis of morphological traits could separate the genotypes Turkey and Iran, although genotypes belonged to Siirt had more morphological similarity to Iranian genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pistachio
  • cluster
  • genotype
  • morphological diversity