مقایسه ویژگی‌های آنزیمی و بیوشیمیایی پوست نرم پسته در میوه‌های زودخندان و سالم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

در اثر بروز عارضه زودخندانی در پسته نفوذ اسپور قارچ آسپرژیلوس به مغز تسهیل و با فراهم شدن شرایط مناسب رشد و تکثیر قارچ مقادیر قابل ملاحظه‌ای آفلاتوکسین در توده پسته تولید خواهد شد. از آنجایی‌که هر نوع تنش زیستی یا غیرزیستی متوجه پوست میوه است، بنابراین رشد سلول‌های پوست و انعطاف‌پذیری آن، در مقاومت پوست در برابر این تنش‌ها نقش مهمی به عهده دارد. به منظور بررسی ویژگی‌های آنزیمی و بیوشیمیایی مرتبط با انعطاف‌پذیری پوست نرم، نمونه‌های سالم و زودخندان رقم کله‌قوچی در زمان برداشت به آزمایشگاه منتقل گردید. فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز و پراکسیداز و میزان لیگنین، ترکیبات فنلی، پروتئین تام و کلسیم و منیزیم محلول و باند شده در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج، افزایش فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، پراکسیداز و میزان فنل‌های متصل به دیواره در نمونه‌های زودخندان نسبت به نمونه‌های سالم افزایش نشان داد. همچنین میزان کلسیم و منیزیم محلول در نمونه‌های زودخندان نسبت به نمونه­های سالم کاهش یافت. در نتیجه پوست نرم نمونه‌های سالم به‌دلیل کاهش فعالیت پراکسیداز و میزان ترکیبات فنلی متصل به دیواره و کاهش کلسیم و منیزیم باند شده به دیواره‌ی سلولی، در مقابل فشار وارد شده از سوی پوست استخوانی انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Enzymatic and Biochemical Characteristics in Early Split and Intact Hulls of Pistachio

نویسنده [English]

  • Maryam Dahajipour Heidarabadi
چکیده [English]

Penetration of spores of Aspergillus fungi to pistachio kernel was facilitated by Occurrence of Early splitting in pistachio which it provides suitable condition for fungal growth and considerable amount of aflatoxin in pistachio mass will be produced. It is hull that is exposed to any biotic and abiotic stresses; therefore, the growth of hull cells and its flexibility has an important role in the resistance of hull against these stresses. In order to investigation of enzymatic and biochemical characteristics related to the flexibility of hull, intact and early split samples were transported to the laboratory at harvest time. Phenylalanine ammonia-lyase and peroxidase activity, lignin, phenolic compound, total protein content and soluble and bound calcium and magnesium were measured. On the base of results, increased Phenylalanine ammonia-lyase and peroxidase activity and wall--bound phenols were observed in early split hull compared with those of the intact hull. Also soluble calcium and magnesium decreased in early split hull compare to intact hull. As a result, decreasing in peroxidase activity and wall bound phenolic compound and bound calcium was caused increasing in elasticity of intact cell wall hull that it increased hull elasticity against shell pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peroxidase
  • pistachio
  • cell wall
  • early splitting
  • phenylalanine ammonia-lyase