اثرات کود سوپر فسفات تریپل به همراه کود زیستی فسفاته بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات رویشی نهال پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه آب وخاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار گروه زارعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 استادیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به دلیل عدم مدیریت صحیح و پایدار خاک و تغذیه گیاه، تعادل عناصر غذایی در خاک و درختان پسته به هم خورده است که این امر یکی از مهمترین دلایل پایین بودن عملکرد پسته در واحد سطح در بسیاری از مناطق کشور می‌باشد. از این رو تحقیقات روی جنبه‌های مختلف تأثیر و کاربرد کودهای زیستی بر گیاه پسته ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این پژوهش به منظور بررسی اثر کود سوپر فسفات تریپل (در سه سطح0 (p 0)، 1 (p 1) و 2  (p 2)گرم در کیلوگرم) در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 (در دو سطح 0 (B0) و 5/2 (B1) گرم در کیلوگرم) بر جذب برخی عناصر غذایی (فسفر و نیتروژن) و صفات رویشی (وزن خشک، ارتفاع و طول ریشه گیاه) نهال پسته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دامغان انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی بارور-2 در هر دو سطح کاربرد کود سوپر فسفات تریپل سبب افزایش وزن خشک اندام‌های هوایی (تا 21%)، فسفر (تا 41%) و نیتروژن اندام‌های هوایی (تا 93%)، ارتفاع گیاه (تا 14%) و طول ریشه (تا 9%) شد. در سطوح بالای کاربرد کود سوپر فسفات تریپل (2 گرم در کیلوگرم) ارتفاع گیاه، وزن خشک و فسفر اندام‌های هوایی کاهش یافت. نتایج بیانگر این واقعیت است که کاربرد بیش از حد کودهای شیمیایی فسفردار از تأثیر مثبت کودهای زیستی می‌کاهد. در نهایت جهت بالابردن عملکرد درختان پسته پیشنهاد می‌شود از کود زیستی به تنهایی یا همراه با مقادیر بسیار کم کودهای فسفره استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Triple Super Phosphate Application and Biofertilizer on Uptake of Some Nutrients and Vegetative Properties of Pistachio Seedlings

نویسندگان [English]

  • Samaneh Javadi-Neghad 1
  • Ali Abbaspour 2
  • Hamid Asghari 3
  • Hossein Mirzaee Moghaddam 4
1 Former M. Sci. student in Department of Soil and Water, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
2 Associate Prof. in Department of Soil and Water, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
3 Associate Prof. in Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
4 Assistant Prof. in Department of Soil and Water, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Degradation of agricultural ecosystems and the nutritional elements imbalance in the soil are the most important reasons for decreasing yield of Pistachio in Iran. Therefore, it is needed to research on effectiveness of biological manures on the growth and yield of Pistachio. This study was conducted to evaluate the effect of triple super phosphate (at the rates of 0, 1 and 2 g kg-1) and Barvar-2 bio-fertilizer (at the rates of 0, and 2.5 g kg-1) on the growth of pistachio seedling and uptake of nitrogen and phosphorus. The experiment was designed in a factorial form as randomized complete blocks with three replications in Damqan city. The results indicated that Barvar-2 bio-fertilizer application increased significantly (p≤0.01) dry weight(up to 21%), the concentration of nitrogen (up to 93%) and phosphorus (up to 41%) in shoots, seedling height (up to 14%) and root length (up to 9%), in different rates of triple super phosphate application. However, seedling height, shoot phosphorus and dry weight decreased significantly in the highest rate of triple super phosphate application (2 g kg-1). In addition, the application of both treatments had not significant effect on pH values. It is concluded that severe application of P chemical fertilizers causes a decrease on effectiveness of Barvar-2 bio-fertilizer. Finally, in order to improve the growth of pistachio seedlings, the application of Barvar-2 bio-fertilizer, alone or with very low amount of P chemical fertilizer is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological fertilizer
  • phosphorus
  • chemical fertilizer
  • pistachio
  • soil fertility