تأثیر منگنز و سالیسیلیک اسید در شرایط شور بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر منگنز و سالیسیلیک اسید در شرایط شور بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته، یک آزمایش گلخانه­ای در قالب طرح کامل تصادفی بر روی پسته رقم بادامی ریز زرند انجام شد. تیمارها شامل منگنز (0، 10 و 20 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک)، سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 1 میلی‌مولار) و شوری (0، 1200 و 2400 میلی­گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد، تنش شوری موجب کاهش معنی­دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل کل و کارتنوئید و کلروفیل فلورسانس (Fv/Fm) گردید. لیکن مصرف توأم منگنز و سالیسیلیک اسید، مقدار این پارامتر­ها را با افزایش داد، به­گونه­ای که مصرف 10 میلی­گرم منگنز بر کیلوگرم خاک و 1 میلی­مولار سالیسیلیک اسید، باعث افزایش 78 درصدی وزن خشک اندام هوایی و 50 درصدی کلروفیل فلورسانس نسبت به شاهد گردید. نتایج این آزمایش هم­چنین نشان داد، شوری فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز را افزایش می‌دهد. لیکن با مصرف 1 میلی‌مولار  سالیسیلیک اسید این افزایش به حدود 5 برابر شاهد (شرایط غیر­شور) رسید. براساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که در شرایط شور، مصرف توأم منگنز و سالیسیلیک اسید باعث بهبود پارامتر­های رویشی و فتوسنتزی دانهال­های پسته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Manganese and Salicylic Acid in Saline Conditions on some Morphological and Physiological Parameters of Pistachio Seedlings

نویسندگان [English]

  • Vahid Mozafary
  • Mohammad Moradzehi Rooz
چکیده [English]

To investigate the effect of manganese and Salicylic acid under salinity conditions on some morphological and physiological parameters of pistachio, a greenhous experiment as compeletly randomized design was carried out on the pistachio (Badami-e rize zarand). Treaments consisted manganese (0, 10 and 20 mg per kg of soil), salicylic acid (0, 0.5 and 1 mM) and salinity (0, 1200 and 2400 mg sodium chloride per kg of soil). The results showed that salinity stress significantly reduced shoot and root dry weight, total chlorophyll and carotenoid and chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), but the application of together manganese and slicylic acid increased these parameters. As the application of 10 mg manganese per kg of soil and 1 mM salicylic acid increased 78 percentage shoot dry weight and 50 percentage chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) compared to control. Also, the results of this experiment showed that, salinity increased superoxide dismutase (SOD) activity, but with application of 1 mM salicylic acid increased about 5 times the control (not saline conditions). According to the results of this experiment, under saline conditions, the combined application of Manganese and salicylic acid improved growth and photosynthesis parameters of pistachio seedling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorophyll
  • manganese
  • salicylic acid
  • salinity
  • pistachio