تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر قارچ Cylindrocarpon destructans

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعهتأثیر تنش خشکی روی شاخص‌های رشد وبیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر قارچ Cylindrocarpon destructans در شرایط گلخانه موردبررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سه سطح رطوبتی (80%D0=، 50% D1= و 30% D2= از ظرفیت مزرعه) و دو سطح عامل بیماری (تیمار شاهد بدون قارچ F0= و F1= C. destructans) بود که در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد. شاخص‌های مختلف رشد شامل وزن خشک ساقه و ریشه، وزن‌تر ساقه و ریشه، ارتفاع ساقه، طول ریشه و تعداد برگ و همچنین میزان شدت بیماری چهار ماه بعد از مایه‌زنی گیاهان با عامل بیمارگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده اثر اصلی تنش خشکی باعث کاهش معنی‌دار تمام شاخص‌های رشد (در سطح احتمال 1%) گردید. اثر اصلی تیمار قارچی باعث کاهش معنی‌دار شاخص‌های وزن‌تر ساقه، وزن خشک ساقه و ریشه، ارتفاع ساقه، طول ریشه و تعداد برگ در سطح 1% گردید. برهمکنش تیمار تنش خشکی و عامل بیمارگر تنها بر شاخص های وزن خشک ریشه و ارتفاع ساقه در سطح 1% و وزن خشک ساقه و طول ریشه در سطح احتمال 5% معنی‌دار بود. تنش خشکی باعث افزایش اثرات منفی عامل بیمارگر روی دانهال‌های پسته گردید. در این مورد برهمکنش بین C. destructans و سطح D2 تنش خشکی (30% ظرفیت مزرعه) بیشترین تأثیر را بر کاهش شاخص‌های رشد داشت و شدت بیماری نیز با افزایش میزان تنش خشکی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Water Stress on Root Rot Disease of Pistachio Seedlings Caused by Cylindrocarpon destructans

نویسندگان [English]

  • Elahe Mirahmadi 1
  • Hamid Mohammadi
  • Mehdi Sarcheshmehpour 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The effect of water stress on plant growth parameters and root rot disease of pistachio seedlings caused Cylindrocarpon destructans was evaluated under greenhouse conditions. Treatments consisted of three levels of soil moisture [(D0= 80%, D1= 50% and D2= 30% of Field capacity (F.C.)] and two levels of fungal pathogen (F0= control and F1= C. destructans). The experimental arrangement was factorial with completely randomized design with five replications. Four months after inoculation, inoculated plants were uprooted and the shoot and root dry weight, shoot and root fresh weight, shoot height, root length and leaf numbers of each seedling were determined. According to the results, the main effect of water stress caused a significant reduction (at 1%) in all plant growth parameters. The main effect of fungal pathogen caused a significant reduction (at 1%) in shoot fresh weight, root and shoot dry weight, shoot height, root length and leaf numbers. Water stress and C. destructans interaction caused significant reduction on root dry weight and shoot height at 1% and shoot dry weight and root length at 5%. Water stress increased the negative effects of the pathogen on pistachio seedlings. In this regard, the interaction between C. destructans and D2 (30% F.C.) had the greatest impact on reducing growth parameters. Disease severity also increased by increasing water stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • root diseases
  • pistachio
  • growth parameters
  • Cylindrocarpon destructans
  • water stress