تعیین مقدار بهینه مصرف آب در باغ‌های پسته با اندازه‌گیری ویژگی‌های رویشی و زایشی درخت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان ایران

چکیده

جهت استفاده آب با بهره­وری بالا در تولید محصولات کشاورزی، داشتن دانش کافی در خصوص واکنش عملکرد محصول نسبت به مصرف آب و یا شناخت تابع تولید آب ضروری می‌باشد. پراکنش ناکافی در داده‌های مصرف آب و محاسبه عملکرد در هکتار، دو محدودیت تخمین تابع تولید آب برای باغات پسته می‌باشد. در این مطالعه الگویی جهت تخمین تابع تولید با استفاده از شاخص‌های رویشی و زایشی درخت ارائه شد. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، نمونه‌ای از مالکان 286 باغ پسته در شهرستان‌های انار و رفسنجان در استان کرمان، انتخاب شدند. نتایج نشان داد، در تابع تولید با متغیر عملکرد در هکتار محصول به عنوان متغیر وابسته، امکان برآورد مقدار بهینه مصرف آب در باغ‌های پسته وجود ندارد. برای رفع این مشکل، تابع تولید درجه دو با استفاده از متغیرهای رویشی و زایشی درخت برآورد شد. با استفاده از این توابع، مقدار بهینه مصرف آب، 12000 متر مکعب در هکتار در سال و EC بهینه آب 8500 میکرو موس بر سانتیمتر برآورد شد. در چنین شرایطی، با مدیریت باغی موجود، متوسط بهره­وری مصرف آب باغ­های مورد مطالعه 131 گرم بر متر مکعب می­باشد. آزمون‌های مختلف، صحت این توابع و مقادیر بهینه محاسبه شده توسط آن‌ها را ثابت کرد. در نهایت تابعی با متغیر وابسته عملکرد و متغیرهای مستقل ویژگی های رویشی برآورد گردید. با استفاده از این تابع می توان با اندازه‌گیری متغیرهای رویشی درخت پسته، در هر زمانی از سال عملکرد در هکتار محصول را محاسبه نمود. در پایان، پیشنهاد شد، برای تعیین مقادیر بهینه میزان مصرف و کیفیت آب در باغ‌های پسته، با استفاده از مطالعات میدانی، تابعی تخمین زد که در آن شاخص‌های رویشی و زایشی درخت، متغیر وابسته باشد. با این کار، می توان ضمن افزایش دقت نتایج، هزینه های تحقیق را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Optimum Level of Water Consumption and Quality in Pistachio Orchards, Measuring Vegetative and Generative Indexes of Trees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdolahi Ezzatabadi
  • Akbar Mohammadi Mohammad-Abadi
Instructor of Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

For efficient use of agricultural water, it is needed to know technical relationship between water and products. In other words, estimation of production function is necessary. Low variation in water usage data and limitation of yield calculation are two obstacles of estimation production function for pistachio orchards. In this study, one model was proposed for production function estimation, using vegetative and generative indexes of trees. Using stratified random sampling method, a sample of 286 owners of pistachio orchards in Anar and Rafsanjan city, Kerman province, was selected. The results showed that, in production function, in which pistachio yield is considered as dependent variable, determining optimal level of water using is not possible. For solving this problem, a production function was estimated, in which, vegetative and generative factors of trees were dependent variable. Using these functions, the optimal level of water consumption and EC were calculated 12000 cubic meters per hectare per year and 8500 micromohos per centimeter, respectively. Under these conditions, with existing orchard management, the average water use efficiency of the studied pistachio orchards is 131 g / m3. Different tests showed that estimated functions and calculated optimal levels are reliable. Also, a production function was estimated in which pistachio yield was dependent variable and independent variables were generative factors. This production function can be used for determination of pistachio yield, using generative factors every time during the year. At last, it is recommended that for determination of optimal level of water quality and quantity, a function was estimated, in which vegetative and generative indexes of trees are dependent variable. This method, increases research accuracy and decrease research costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pistachio
  • water production function
  • data limitation