اثر محلول پاشی ترکیب تجاری روی-گلبار بر صفات بیوشیمیایی و عملکردی درختان بارور پسته رقم کله قوچی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران

2 استاد گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استادیار گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران

چکیده

امروزه در سراسر جهان کشاورزان به طور گسترده‌‍‍‌ای از کود‌های بر پایه اسیدهای آمینه برای افزایش عملکرد محصولات و کاهش اثرات مخرب تنش‌ها استفاده می‌کنند. هدف از این تحقیق ارزیابی محلول‌پاشی برگی درختان 30 ساله پسته با ترکیب روی‌گلبار (70 درصد اسید آمینه گلوتامیک، 10 درصد اوره و 20 درصد کلات روی) بر صفات بیوشیمیایی، سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی آنزیمی، پارامترهای تنش اکسیداتیوی و عملکرد محصول بر روی پسته رقم کله قوچی در شرایط باغ بود. چهار سطح روی-گلبار شامل 0، 6/0، 2/1 و 8/1 گرم بر لیتر آب به عنوان سطوح مختلف تیمار انتخاب و در فروردین ماه روی درختان محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت این ترکیب، میزان اسیدهای آمینه آزاد کل، پروتئین‌های محلول کل و پرولین برگ نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری از خود نشان دادند. همچنین، با بررسی سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی آنزیمی مشخص شد که فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات‌پراکسیداز، گایاکل‌پراکسیداز و فنیل‌آلانین آمونیالیاز برگ با افزایش غلظت این ترکیب افزایش پیدا کردند و از این رو باعث کاهش پارامترهای تنش اکسیداتیوی شامل پراکسیدهیدروژن، مالون‌دی‌آلدئید و سایرآلدئیدها شدند. صفات عملکردی و مرتبط با عملکرد شامل وزن پسته تازه، وزن پسته خشک، تعداد جوانه گل و تعداد دانه در خوشه نیز با افزایش غلظت این ترکیب نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری از خود نشان دادند، در حالی‌که انس پسته به مقدار زیادی کاهش یافت. بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان غلظت 8/1 گرم بر لیتر از ترکیب روی‌گلبار را به عنوان یک ترکیب موثر برای افزایش عملکرد پسته رقم کله قوچی به صورت محلول‌پاشی برگی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Foliar Spray of Zn-Golbar Commercial Combination on Biochemical and Yield traits in Fertile Kaleh-Ghouchi Pistachio Trees

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salehi 1
  • Sayed Mohammad Javad Arvin 2
  • Hossein Mozaffari 3
1 Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran and Department of Horticulture, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
3 Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

These days, over the world, the farmers use fertilizers based on amino acids widely to increase the yield of their products and to reduce the destructive effects of stresses. The aim of this study was to evaluate foliar spray of 30-year-old pistachio trees using Zn-Golbar combination (70% glutamic amino acid, 10% urea and 20% zinc chelate) on biochemical traits, enzymatic antioxidant defense system, oxidative stress parameters and yield function on Kale-Ghouchi pistachio cultivar under field conditions. Four levels of Zn-Golbar including 0, 0.6, 1.2 and 1.8 g/ L water were selected as levels of treatmentand were sprayed on trees in April. The results showed that with increasing concentration of this combination, contents of total free amino acids, total soluble protein and proline in leaves increased in comparison with normal condition, significantly. Furthermore, with evaluation of the enzymatic antioxidant defense system, it was specified that catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes activities in leaves increased with increasing concentration of this commercial combination and hence led to the decreasing content of oxidative stress parameters including hydrogen peroxide, malondialdehyde and other aldehydes. The results of this study showed that with increasing concentrations of this commercial combination, significant increasing was observed in the yield and yield-related parameters including fresh and dry weight of pistachio, flower buds and number of grains per panicle in comparison to the control condition, while ounces of pistachio reduced extremely. According to the results of this study, 1.8 g/L Zn-Gholbar can be introduced as a valuable fertilizer for increasing yield of Kaleh-Ghouchi pistachio cultivar by the foliar spraying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oxidative stress parameters
  • Kaleh-Ghouchi pistachio cultivar
  • enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense system
  • yield traits
  • Zn-Golbar combination