بررسی آگاهی کشاورزان پسته‌کار از وضعیت آفات، سطح زیان اقتصادی و روش‌های کنترل پسیل معمولی پسته در راستای پایداری باغات پسته در شهرستان رفسنجان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae، در بیشتر مناطق پسته­کاری دنیا پراکنش وسیعی دارد. هدف این تحقیق ارزیابی آگاهی کشاورزان از وضعیت آفات و سطح زیان اقتصادی پسیل معمولی پسته در راستای پایداری باغات پسته بود. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایش در سال 97-1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه پسته‌کاران شهرستان رفسنجان به تعداد 38410 نفر بودند. با استفاده از جدول رجیس و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب با حجم تعداد 380 پسته‌کار به عنوان نمونه از مناطق شش‌گانه پسته‌کاری در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها بود. با توجه به نتایج، پسته‌کاران پسیل پسته را مهمترین آفت منطقه دانسته و در مقایسه با سایر آفات آگاهی بیشتری از این آفت دارند. بیشتر کشاورزان به محض مشاهده پسیل پسته اقدام به سم‌پاشی می­نمایند. این موضوع نشان می­دهد که کشاورزان تحمل وجود پسیل پسته را تا زمانی که جمعیت آن به حد آستانه زیان اقتصادی برسد را ندارند. این امر موجبات ایجاد ناپایداری در باغات پسته شهرستان رفسنجان و از بین رفتن عوامل مؤثر در کنترل بیولوژیک این آفت شده است. نتایج آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین دفعات شرکت در دوره‌های ترویجی با میزان آگاهی از آفات مختلف پسته رابطه معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، آشنا نمودن و آگاه ساختن کشاورزان با آفات و سطح زیان اقتصادی آنها نیازمند برنامه‌های پویای ترویجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Pistachio Farmers' Knowledge of Pest Status, Economic injury Level and Common Pistachio Pest Control Methods of Pistachio Orchards in Rafsanjan county

نویسندگان [English]

  • Hamid Hosseininaveh 1
  • Enayat Abbasi 2
1 Department of Management, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch
2 Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The common pistachio Psyllid (Agonoscena pistaciae) has wide distributed pest in most pistachio orchards all around the world. This study aimed to evaluate awareness of farmers with economic injury level of the common pistachio psyllid. The research is a kind of descriptive which has done through a survey method in 2017 year. The statistical population consisted of all pistachio farmers in Rafsanjan Township. Using Krejcie and Morgan’s Table and stratified random sampling method with proportion to size, 380 farmers were selected from six area as sample. Questionnaire was the main tool for data collection. According to the results, farmers considered pistachio psyllid as the most important pest in the region and are more aware of this pest compared to other pests. Most farmers, spray as soon as observing the pistachio psyllid. This shows that pistachio producers couldn’t tolerate the psyllid population as long as it reach the threshold of economic losses. It seems that pistachio producers don't pay attention to the economic injury level and thus many problems arise in the Rafsanjan Township pistachio gardens including improper use of chemicals, resistance to the psyllid and the loss of biological control effective factors. Based on correlation test, there are significant differences between extensional programs and knowledge of pistachio producers about pistachio pests. Therefore, familiarizing farmers with pests and their economic injury level requires a dynamic extension programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pistachio
  • common pistachio psyllid
  • economic injury level
  • chemical pesticides
  • integrated pest management