بررسی ویژگی‌های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده پسته کشور

2 عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

درحال حاضر اغلب پایه‌های پسته در کشور بذری بوده و ناهمگنی پایه‎ها باعث اختلاف در ویژگی‌های کمی و کیفی درختان مربوط به هر رقم شده است. از آنجایی‎که امکان تکثیر پایه‎های مقاوم پسته به صورت بذری میسر نمی‎باشد، لذا گسترش پایه‌های کشت بافتی و نیز بررسی سازگاری ارقام تجاری با این پایه‎ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه باغ‎های پسته است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه ویژگی‎های کمی و کیفی میوه، مقدار عناصر غذایی برگ و میزان عملکرد شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‌ کشت بافتی رقم بادامی زرند بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله قوچی، رضایی زودرس، فندقی، فروتنی، اکبری و احمدآقایی) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، در بین ارقام مورد مطالعه، رقم احمدآقایی از نظر ویژگی‎های کمی و کیفی میوه و میزان عملکرد دارای بیشترین مقادیر بود. به‎طوریکه این رقم در مقایسه با اکبری، 43 درصد پوکی کمتر و نسبت به فروتنی، 13 درصد خندانی بیشتر و نسبت به کله قوچی 67 درصد عملکرد بیشتری داشت و از سازگاری مطلوب‎تری با پایه کشت بافتی برخوردار بود. هرچند رقم احمدآقایی در همه عناصر حائز بیشترین غلظت بود ولی تنها در دو عنصر منیزیم و منگنز، این اختلاف معنی‎دار بوده و به ترتیب 40 درصد و 35 درصد نسبت به رقم اکبری افزایش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد می‎توان با استفاده از پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند و پیوندک احمدآقایی در اقلیم کرمان، به بیشترین و اقتصادی‎ترین میزان عملکرد رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Qualitative Characteristics, Nutrient Concentration and Yield of Six Commercial Pistachio Cultivars on Ttissue Culture of Badami-Zarand

نویسندگان [English]

  • Hamid Alipour 1
  • Azam Razavi Nasab 2
1 Member of scientific board, Iranian Pistachio Research Institute
2 member of agriculture faculty of Payam Noor university of Yazd
چکیده [English]

  Since now all pistachio rootstocks in most pistachio orchards are seed cultivation and heterogeneity causes differences in the qualitative and quantitative characteristics of each cultivar and it is also not possible to reproduce resistant rootstocks with seed cultivation. Therefore, use of tissue culture and research about compatibility of cultivars with tissue culture is inevitable necessity in the development of pistachio gardens. The aim of this study was comparison of quantitative and qualitative characteristics of pistachio nuts, leaf nutrients concentration and yield of six commercial pistachio cultivars (Kale-Ghochi, Rezaie-Zodras, Fandoghi, Forootani, Akbari and Ahmad-Aghaie) with tissue culture of Bademi Zarand. This experiment was carried out in a randomized complete block design with six pistachio cultivars in three replications at Kerman Pistachio Research Station. The results of variance analysis showed that Ahmad Aghaei had the best quality of nuts and quantity of yield. So that Ahmad Aghaie's blank percentage was 43% lower than Akbari and Ahmad Aghaie's splitting percentage was 13% more than Forootani and Aghaie’s yield was 67% more than Kale-Ghochi. Although Ahmad Aghaie had highest concentration of leaf nutrients but only Mg and Mn concentration were significant and 40% and 35% more than Akbari respectively. In fact, the best adaptability to the tissue culture belonged to Ahmad Aghaie cultivars. Therefore, it can be achieved to best quality and yield with using tissue culture with appropriate cultivars for each region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concentration of nutrients
  • pistachio
  • quality of nut
  • tissue culture
  • yield