اثرات محلول‌پاشی آهن از منابع سولفاته و کلاته بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پسته رقم اوحدی در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده پسته

2 رفسنجان میدان شهربانی موسسه تحقیقات پسته کشور

3 عضو هیات علمی/ پژوهشکده پسته

4 کارشناس ارشد

چکیده

در مناطق پسته‌کاری به‌دلیل بالا بودن pH خاک جذب عناصر غذایی کم‌نیاز از خاک با مشکل مواجه است. یکی از راه­های رفع این مشکل محلول‌پاشی این عناصر می‌باشد که بعد از انجام تجزیه برگ و تشخیص کمبود هر یک از عناصر قابل استفاده است. در این پژوهش اثرات محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف آهن از دو منبع سولفاته و کلاته در دو فاصله زمانی متفاوت بر غلظت آهن گیاه، عملکرد و کیفیت میوه، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در چهار باغ یک هکتاری شامل دو باغ در شهرستان رفسنجان، یک باغ در شهرستان کرمان و یک باغ در شهرستان انار از مناطق پسته‌کاری استان کرمان روی درختان رقم اوحدی (فندقی) انجام شد. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات با فاکتور اصلی فاصله زمانی محلول‌پاشی‌ها در دو سطح 15 و 30 روز و فاکتور فرعی نوع و غلظت‌های متفاوت کودهای حاوی آهن در پنج سطح شامل سولفات آهن 24 درصد با غلظت‌های یک و دو در هزار و کلات آهن 6 درصد با غلظت‌های یک‌ونیم و سه در هزار و شاهد (محلول‌پاشی با آب) در سه تکرار و هر تکرار شامل پنج درخت اجرا شد. اولین محلول‌پاشی اوایل اردیبهشت ماه بعد از کامل شدن برگ و در مراحل اولیه رشد میوه (مرحله ارزنی شدن میوه) انجام شد. وزن تر و خشک محصول، درصد پوکی، درصد خندانی، وزن صددانه محصول (اونس پسته)، درصد زودخندانی، طول و قطر شاخه سال جاری، تعداد جوانه‌های زایشی و رویشی، درصد ریزش جوانه‌ها و همچنین غلظت آهن برگ مورد اندازه‌گیری و محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی کودهای آهن بر روی درختان پسته دارای کمبود این عنصر، اثرات مثبتی روی کمیت و کیفیت پسته دارد. در مجموع، سه مرتبه محلول‌پاشی آهن از منبع کلاته Fe-EDTA 6 درصد (ساخت داخل کشور) با غلظت 5/1 در هزار به فاصله 15 یا 30 روز از یکدیگر بیشترین اثر را در بهبود کمیت و کیفیت پسته داشت. بر اساس نتایج آزمایش، انجام محلول‌پاشی تیمار ذکر شده فوق در باغ‌های پسته دارای کمبود آهن، باعث افزایش 72 کیلوگرم در هکتار محصول پسته خشک شد. همچنین میزان پوکی، زودخندانی پسته و ریزش جوانه‌های زایشی به ترتیب 8، 3/1 و 7 درصد کاهش نشان داد. درصد خندانی نیز 5 در صد افزایش و انس پسته یک واحد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Fe Foliar Spraying from Sulphate and Chelate Resources on Yield and Quality of Pistachio (Pistacia vera L. cv. Owhadi) Trees Fruit in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Hosseinifard 1
  • Nasser Sedaghati 2
  • Akbar Mohammadi Mohammadabadi 3
  • Hamid Alipour 1
  • Mohammad Reza Nikooei Dastjerdi 4
1 Pistachio Center
2 Pistachio Center
3 Member of Scientific BoardPistachio Research Center
4 Masters
چکیده [English]

In pistachio growing areas due to high soil pH, nutrient uptake from soil is difficult. One of the ways to solve this problem is to spray the elements that it is applied after leaf analysis and deficiency detection of each element. In this study, the effects of foliar application of different concentrations of Fe from two sources of sulfate and chelate at two different time intervals on plant Fe concentration, yield and fruit quality were investigated. Current research was carried out on four one-hectare pistachio orchards with Owhadi (Fandoghi) cultivar including two in Rafsanjan, one in Kerman and one in Anar region from Kerman province. The study was carried out as a split plot statistical design with time interval of spraying at two levels (15 and 30 days) and sub factor of different concentrations (0, 1 and 2 Kg per 1000 L of iron sulfate; 0, 1.5 and 3 per 1000 L of Fe-EDTA) of two Fe resources (FeSO4 24%, Fe-EDTA 6%) with three replications including five trees in each replicate. The first spraying was conducted on fully expanded leaves near the end of April and the early stages of fruit growth. Fresh and dry weight of pistachio, blank nut percentage, nut-splitting percentage, 100 grains weight (oz. Of pistachio), early splitting percentage, length and diameter of current year branch, number of vegetative and floral buds, floral buds abscission and leaf Fe concentration were measured and  calculated. The results showed that spraying of iron fertilizers on pistachio trees deficient in this element had positive effects on pistachio quantity and quality. In total, three times Fe spraying from Fe-EDTA 6%, chelated source (made in Iran) with concentration of 1.5 Kg per 1000 L H2O at 15 or 30 days interval had the greatest effect on improving the quantity and quality of pistachio. According to the results of this experiment, spraying of above-mentioned treatment in Fe deficient pistachio orchards increased 72 kg / ha dry pistachio yield. In addition, blank nut, nut early splitting and floral buds abscission decreased 8, 1.3 and 7%, respectively. The percentage of nut splitting increased 5% and ounce of pistachio was reduced one unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaf Fe
  • pistachio of Fandoghi
  • blank nut percentage of pistachio
  • ounce of pistachio