تأثیر رقم و میان‌پایه بر درصد گیرایی و ویژگی‌های رویشی برخی ارقام تجاری پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

پسته به‌دلیل عدم یکنواختی در دانهال‌های تولیدی آن و همچنین تولید درصد قابل توجهی از دانهال‌های نر و دوره نونهالی طولانی از طریق بذر تکثیر نمی‌شود. بنابراین روش تجاری تکثیر پسته پیوند بر روی پایه‌های بذری می‌باشد و انتخاب پایه و پیوندک مناسب از نکات اساسی و مهم در مدیریت باغات پسته می‌باشند. این پژوهش طی سال‌های 1395-1394، به منظور مقایسه اثر پایه و میان‌پایه روی درصد موفقیت پیوند و خصوصیات برخی ارقام تجاری پسته (اکبری، کله قوچی، احمدآقایی و اوحدی) در یک باغ در شهر انار از شهرهای استان کرمان انجام گرفت. جهت اجرای پیوند ابتدا درختان در بهمن 1393 سربرداری شدند. 12 درخت از زیر محل پیوند سربرداری شد (تیمار بدون میان‌پایه) و 12 درخت از بالای محل پیوند سربرداری شد (تیمار میان‌پایه). در خرداد 1394، روی چهارشاخه هر تکرار یا درخت اقدام به پیوند زنی شد. نتایج نشان داد درصد گیرایی پیوند، تعداد برگ، سطح برگ، طول شاخه، قطر شاخه، کلروفیل a و b ارتباط نزدیکی با نوع رقم داشتند. بین ارقام پسته، رقم اوحدی از بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع ساقه و قطر ساقه برخوردار بود. اثر میان‌پایه نیز بر تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه معنی‌دار بود، اما بر قطر شاخه و مقدار رنگیزه‌ها معنی‌دار نبود. کاربرد میان‌پایه سبب افزایش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه رقم کله قوچی گردید. در سایر ارقام کاربرد میان‌پایه سبب کاهش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه گردید. با توجه با بالاتر بودن شاخص‌ها در رقم کله‌قوچی می‌توان بیان کرد کاربرد میان‌پایه مشابه با رقم پیوندک در بهبود ویژگی‌های پیوندک مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rootstock and Interstock on Characteristic of some Commercial Pistachio Cultivars

نویسندگان [English]

  • Yusuf Rafiei 1
  • Hossein Ali Asadi-Gharneh 1
  • Mostafa Ghasemi 2
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Ph.D. in Physiology and Breeding of Fruit Trees Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Pistachio is not propagated through seed because of the lack of uniformity in its seedlings as well as the production of a significant percentage of male seedlings and long seedling period. Therefore, the commercial method of propagating pistachio is grafting on seed rootstocks and selection of suitable rootstock and scion are critical points in management of pistachio orchards. This research carried out during years 2015 and 2016 in Anar city, Kerman province, Iran, to evaluate the effect of rootstock and interstock on grafting success and growth of some commercial pistachio cultivars (Akbari, Kalehghoochi, Ahmadaghaee and Owhadi). For budding, trees were first head cut in February 2014, 12 trees were head cut from below the scion site (no interstock treatment) and 12 trees were head cut from above the scion site (interstock treatment). In June 2015, budding carried out on four shoots per replicate or trees. The results showed that the percentage of grafting success, leaf number, leaf area, shoot length, shoot diameter, chlorophyll a and b were closely related to scion cultivar. Among the pistachio cultivars, Owhadi had the highest number of leaves, leaf area, shoot length and shoot diameter. Interstock effect was also significant on leaf number, leaf area and shoot length but not significant on shoot diameter and pigment contents. Interstock increased leaf number, leaf area, and shoot length of Kalehgoochi cultivar. In other cultivars, interstock reduced leaf number, leaf area and shoot length. Due to the higher indices in Kalehghoochi cultivar, it can be concluded that the application of the same interstock with scion cultivar is effective in improving scion characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivars
  • pistachio
  • top working
  • grafting success