بررسی تأثیر رسوب ریزگردهای مختلف بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک آن در پسته رقم اوحدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی شیراز بخش علوم باغبانی

2 بخش باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده

طوفان‌های گرد و غبار وقایع طبیعی هستند که در سراسر جهان، مخصوصاً در مناطق گرم و خشک رخ می‌دهند. ریزگردها با رسوب بر اندام‌های گیاهی تأثیر زیادی در کاهش عملکرد محصولات دارند. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی تشکیل و رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدی در باغ تجاری در شهرستان رفسنجان به انجام رسید. اعمال ریزگرد‌ها به صورت غبار پاشی و تیمار‌ها شامل: شاهد (بدون هیچ گونه غبارپاشی)، خاک مزرعه، کائولین و سیمان بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد میوه تشکیل شده، میانگین وزن‌تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه، درصد پوکی و خندانی بودند. نتایج نشان داد که رسوب ریزگرد‌ها باعث کاهش تشکیل تعداد میوه یک ماه و سه ماه بعد از تمام گل، کاهش میانگین وزن میوه همراه با خوشه و بدون خوشه، میانگین وزن‌تر و خشک صد عدد میوه، میانگین وزن خشک مغز صد عدد میوه و درصد خندانی نسبت به شاهد شد و همچنین افزایش پوکی نسبت به شاهد شدند. در بین ریزگردهای مختلف، کائولین تاثیر منفی کمتری بر صفات اندازه گیری داشت و کمترین میزان پوکی در این تیمار مشاهده شد. درصد پوکی در گیاهان تیمار شده با خاک و سیمان نسبت به شاهد افزایش یافته است. بنابراین باقی‌ماندن طولانی مدت ذرات گرد و غبار روی سطوح تبادل گازی گیاه سبب تغییرات مهمی در صفات مورفولوژیکی شده و می‌تواند منجر به کاهش محصول پسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Dust Materials on Fruitset and Morphological Traits of Pistachio Ohadi Cultivar

نویسندگان [English]

  • Ahmad Raoufi 1
  • Majid Rahemi 2
  • Maryam Zare 2
1
2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Dust storms are natural events that occurred in the worldwide, especially in dry and hot regions. Dusts reduced the yield through deposition on plant organs. Therefore, the experiment was conducted in block completely randomized design with three replications to evaluate the growth and development of “Ohadi” pistachio fruit in commercial orchard in Rafsanjan. The treatments were control (without dust spray), farm soil, Kaolin and cement which applied by dust spray. Number of fruit set, means of fresh and dry weight of one hundred nuts, means of dry weight of one hundred kernels, the percentage of blankness fruit and nut splitting were determined. The obtained results showed that different dust depositions were not significant on flower formation at full bloom. However, they decreased fruit number at one and three months after full bloom, means of fruit weight with and without cluster, means of fresh and dry weight of one hundred nuts, means of dry weight of one hundred kernels, the percentage of nut splitting in comparison with control. Dusts increased the percentage of blankness in comparison with control. Kaolin was recognized the best treatments that showed the lowest negative effect on determined attributes. It revealed the lowest blankness in Ohadi pistachio. The percentage of blankness fruit was enhanced in soil farm and cement treatments in compared with control. In general, prolonged remaining of dust particles on the plant’s gas exchange surfaces causes significant changes in the morphological traits which can reduce the pistachio yield.
Dusts increased the percentage of blankness in comparison with control. Kaolin was recognized the best treatments that showed the lowest negative effect on determined attributes. It revealed the lowest blankness in Ohadi pistachio. The percentage of blankness fruit was enhanced in soil farm and cement treatments in compared with control. In general, prolonged remaining of dust particles on the plant’s gas exchange surfaces causes significant changes in the morphological traits which can reduce the pistachio yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cement
  • dust
  • fruit growth
  • kaolin and yield