ارزیابی عملکرد دستگاه جداکننده ثقلی در مقایسه با حوض‌تر مرسوم برای جداکردن پسته‌‌های پوک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه فنی، مهندسی و ماشینهای کشاورزی، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

دستگاه جدا کننده ثقلی (حوض خشک) یکی از تجهیزات متداول جداسازی است که به طور گسترده‌ای در واحدهای فرآوری پسته کاربرد دارد. در این تحقیق ارزیابی عملکرد دستگاه جدا کننده ثقلی در جداسازی دانه‌های پوک پسته و سایر بخش‌های محصول که چگالی کمتری دارند، مورد نظر قرار گرفت. به همین منظور جداسازی کامل محصول پسته پوست‌گیری شده توسط آب به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و بر این اساس شاخص نسبی جداسازی (R.S.I.) برای بررسی عملکرد دستگاه جدا کننده ثقلی تعریف گردید. با استفاده از شاخص تعریف شده، عملکرد جداسازی دستگاه برای دو رقم پسته (رقم فندقی و رقم ممتاز) و حالت‌های مختلف وضعیت‌ دریچه‌های زیربادی و روبادی دستگاه شامل تنظیم متداول (هر دو دریچه A و R در موقعیت دوم) معین گردید. این تحقیق نشان داد درصد شاخص نسبی جداسازی در رقم ممتاز بالاتر از رقم فندقی بوده و صرف‌نظر از رقم محصول بالاترین مقدار به دست آمده برای شاخص نسبی جداسازی (R.S.I.) برابر با 5/64 درصد است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که با تغییر تنظیمات دستگاه از حالت متداول، امکان ارتقای شاخص نسبی جداسازی دستگاه از 79 درصد (نسبت به جداسازی در حوض تر) به 93 درصد (نسبت به جداسازی در حوض تر) وجود دارد. از سوی دیگر مشاهده شد با تغییر تنظیمات حوض خشک، گرچه می‌توان به عملکرد بهتری در شاخص نسبی جداسازی دست یافت ولی این کار منجر به افزایش شدیدی در کمیت محصول خروجی روبادی از دستگاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Gravity Separator Apparatus Comparing to Traditional Pistachio Blanks Separator

نویسنده [English]

  • Ahmad Sadeghi
Department of Farm Power and Machinery, Institute of Agricultural Education and Extinction, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Gravity separator (dry pond) is one of the common separation equipment that is widely used in pistachio processing units. In this study, the performance evaluation of the gravity separator in separating of blank pistachio nuts as well as other low density part of crop was aimed. For this purpose, complete separation of the pistachio nuts by water was considered as separation criteria, and based on this, the relative separation index (R.S.I.) was defined to evaluate the performance of the gravity separator. Gravity separator performance in separation of two varieties pistachio nuts (Fandoghi and Momtaz) was evaluated using the index for different outlet gates adjustments including regular adjustment (both outlet gates in second position). This study indicated that Relative Separation Index of Momtaz variety was significantly higher than Fandoghi. Regardless of the variety, the highest value of R.S.I. was 64.5%. The results showed increasing of R.S.I. from 79% to 93% (compared with water separation) can be achieved by changing the facility adjustment. On the other hand, it was revealed that by changing the settings of the dry pond, although better performance can be achieved in the Relative Separation Index, but this leads to a sharp increase in the quantity of rejected output from the apparatus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity Separator
  • Pistachio
  • Processing
  • Separation