اثر وجود یا عدم وجود میان‌پایه اوحدی بر رشد و عملکرد درخت پسته رقم احمدآقایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر میان‌پایه اوحدی بر رشد و خصوصیات کمی و کیفی محصول پسته رقم احمدآقایی می‌باشد. تغییر پیوند باغ مورد مطالعه در سال 1390 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال زراعی (1397 و 1398) در باغ منطقه نوق واقع در استان کرمان انجام شد. در این پروژه تیمارهای تغییر رقم شامل 1) پایه بادامی زرند/ رقم احمدآقایی (شاهد)، 2) پایه بادامی زرند/میان پایه اوحدی کوتاه (30 سانتی‌متر)/ رقم احمدآقایی و 3) پایه بادامی زرند/ میان پایه اوحدی بلند (30 تا 60 سانتی‌متر) / رقم احمدآقایی می‌باشند. پارامترهای مورد بررسی شامل خصوصیات رشدی از جمله ارتفاع درخت، طول شاخه سال جاری، قطر شاخه سال جاری، قطر سایه انداز، محیط وسط میان‌پایه، محیط سه سانتی متر بالا و پایین پیوند و تعداد جوانه رویشی و زایشی بود. خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله وزن تر و خشک محصول، درصد خندانی و پوکی و تعداد میوه در هر اونس اندازه گیری شد. داده‌های کمی با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو مقایسه میانگین‌ها به روش آزمون توکی انجام شد. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد حداقل میانگین ارتفاع درخت مربوط به تیمار شاهد و حداکثر میانگین مربوط به تیمارهای میان‌پایه‌ بود که این صفت تحت تاثیر ارتفاع میان پایه اوحدی کوتاه و میان پایه اوحدی بلند به ترتیب 38 و 47 درصد افزایش یافت اما در ارتفاع پیوندک تاثیر معنی‌دار مشاهده نشد. بر اساس نتایج، بیشترین قطر سایه انداز و افزایش شاخه‌زایی در تیمار شاهد مشاهده گردید. بر اساس نتایج مقایسه میانگین‌ها، حداکثر وزن خالص محصول تازه و اونس مربوط به تیمار شاهد و تیمار میان‌پایه کوتاه بود و حداقل میانگین مربوط به تیمار میان‌پایه بلند بود. در مجموع بر اساس نتایج آماری چند متغیره خوشه‌بندی (کلاسترینگ) این پروژه می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد تیمار تغییر رقم بدون میان‌پایه و با میان‌پایه کوتاه در مقایسه با تیمار میان‌پایه بلند اوحدی به طورمعنی‌داری در شاخص‌های رشد و عملکرد در وضعیت بهتر در مقایسه با تیمار میان‌پایه بلند اوحدی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Presence or Absence of Owhadi Interstock on the Growth and Yield of Ahmad-Aghaei Pistachio Cultivar

نویسندگان [English]

  • Hasan Arab
  • Maryam Afrousheh
  • Ali Esmailpour
  • Ali Tajabadipour
  • Mohammad Reza Nikouei Dastjerdi
  • Akram Akbaripour
Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effects of Owhadi interstock on the growth and quantitative and qualitative indices in Ahmad Aghaie cultivar. This experiment was carried out in a randomized complete block design for two years (2018-2019) in the pistachio orchard located in Nogh. The studied orchard was grafted in 2011. In this study, treatments included of 1) Badami Zarand /Ahmad-Aghaei cultivar (control) , 2)Badami Zarand /Owhadishort interstock (30 cm) / Ahmad-Aghaei cultivar, and 3) Badami Zarand +Owhadilong interstock (30 -60 cm) / Ahmad-Aghaei cultivar. The studied parameters included growth characteristics such as tree height, annual shoots growth (length and diameter), the diameter of the canopy, the trunk intermediate area of the interstock, the trunk area of 3 cm above and below the graft, and the number of vegetative and reproductive buds. Quantitative and qualitative yield such as the weight of fresh and dry yields, percent of blank and split nuts, and the number of nuts per ounce were measured. Finally, the quantitative data were analyzed by SPSS statistical software and the Tukey test. The results of the mean comparison showed that the lowest  and the highest of height were in control and long interstock treatments related to the height of short and long interstock, and increased 38 and 47%, respectively. But there wasn’t significant on the height of scion. Based on the results, the highest of the canopy diameter and the number of branching were observed in the control and short interstock treatment. The results of the mean comparison showed that the maximum net weight of fresh yields and ounce were observed in the control and short interstock treatments, and the minimum was in long interstock treatment, but the annual yield was affected by the cultivar. Overall, it can be concluded that the control and the short interstock treatments had the best in growth and yield factors compared to long interstock treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Owhadi Interstock
  • Ahmad-Aghaei Cultivar
  • Yield