طراحی و روان‌سنجی پرسش‌نامه آگاهی و عملکرد پسته‌کاران درباره ایمنی سموم دفع آفات پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 . مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

سنجش آگاهی و عملکرد کشاورزان با پرسش‌نامه‌های معتبر در جهت طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای کاهش مصرف سموم و آفت‌کش‌ها در کشاورزی، ضرورت دارد. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک پرسش‌نامه در جهت تعیین آگاهی و عملکرد کشاورزان پسته‌کار در مورد ایمنی سموم دفع آفات پسته انجام شد. جهت انجام این مطالعه ابتدا با کمک متخصصین، کشاورزان و بررسی پیشینه تحقیقات، سوالات اولیه پرسش‌نامه طراحی گردید. از طریق مصاحبه با کشاورزان پسته‌کار در روستاهای توابع شهرستان کاشمر، اعتبار صوری گویه‌های پرسش‌نامه و با استفاده از نظر متخصصان، روایی محتوایی کمی آن‌ها بررسی شد. با استفاده از آزمون مجدد، پایایی سوالات ارزیابی شد. شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوای همه سوالات پرسش‌نامه به ترتیب 79/0≤ و 62/0≤ بود. روایی صوری سوالات توسط کشاورزان مورد مطالعه تایید و برخی از اصلاحات لازم اعمال شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که پرسش‌نامه آگاهی (0001/0p=<، 1 =r) و عملکرد (0001/0 p=< ، 99/0=r) دارای پایایی مناسبی بود. در نهایت، پرسش‌نامه طراحی شده شامل 39 سوال آگاهی و 22 سوال عملکرد بود. این پرسش‌نامه می‌تواند در زمینه سنجش آگاهی و عملکرد کشاورزان در مورد عوارض، شرایط نگهداری، حمل و نقل و دفع سموم دفع آفات پسته و طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Psychometrics of an Instrument for Determination of Knowledge and Practice of Pistachio Farmers about the Safety of Pistachio Pesticides

نویسندگان [English]

  • Batol Masruri 1
  • Tahereh Dehdari 2
  • Parvaneh Yekzamani 3
  • Azadeh Ashtarinezhad 3
1 occupational health department, school of public health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Health Promotion Research Centre, Department of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 department of occupational health, school of public health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessing the knowledge and practice of farmers with valid questionnaires is necessary to design appropriate educational interventions to reduce the use of pesticides in agriculture. Evaluating the knowledge and practice of individuals is a fundamental principle to design appropriate educational interventions to prevent pesticide production on pistachio products. Consequently, this study was carried out for designing and validating a questionnaire to determine the knowledge and practice of the farmers on the complications, keeping, transportation and disposal of pesticides. In this study, pursuant to view of experts, farmers and review of studies, a questionnaire was designed. Then, the face validity of questionnaire was determined with opinion of farmers. The Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index 
(CVI) of the items of the questionnaire were evaluated through perspectives of experts’ panel. The stability test of the questionnaire by test-retest analysis. The outcomes demonstrated that CVI and CVR of questionnaire’s items were ≥0.79 and ≥0.62 respectively. Finally, the questionnaire was contained 39 items in knowledge and 22 items in practice. The results of Pearson correlation coefficient indicated that knowledge (p < 0.0001, r =1) and practice (p < 0.0001, r = 0.99) had acceptable reliability. This questionnaire can be used to measure the knowledge and practice of farmers about complications, keeping, transportation and disposal of pesticides and educational interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Psychometric
  • Pistachio Pesticides
  • Farmers
  • Practice