اثر استفاده از چند ترکیب شیمیایی بر غلظت عناصر غذایی و کیفیت کمپوست ضایعات پوست نرم پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پسته

2 عضو هیات علمی پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران.

4 استادیار پژوهشکده پسته

5 گروه بهنژادی و زنتیک پژوهشکده پسته

6 گروه فناوری و مدیریت تولید، پژوهشکده پسته.

چکیده

ضایعات پوست نرم پسته از موادی هستند که دارای پتانسیل بالایی برای بازیافت و ورود به عرصه تولید می‌باشند. یکی از راه‌های استفاده مجدد و بهینه از آن‌ها، تولید کمپوست است. در این تحقیق ضایعات پوست نرم پسته پس از جمع‌آوری، هوا خشک، به دو قسمت مساوی (تیمارهای T1 و T2) تقسیم و در دو طرف یک شاسی انباشته شدند. یک نمونه از ضایعات اولیه به آزمایشگاه فرستاده شد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف، ماده آلی و همچنین شاخص‌های EC و pH اندازه‌گیری گردید. بر اساس نتایج تحقیقات گذشته و کمبود برخی عناصر در نمونه اولیه، مقداری از ترکیبات شیمیایی مختلف به یک قسمت از ضایعات (تیمار T2) افزوده گردید. میزان رطوبت تیمارها به‌صورت مرتب کنترل شد و هوادهی تیمارها ماهیانه انجام گردید. نمونه‌هایی به‌صورت ماهیانه از دو تیمار به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش‌های شیمیایی منتقل شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از اینکه نسبت کربن به نیتروژن تیمارها به حد مجاز رسیدگی کمپوست رسید، تیمارها برداشت و خشک گردید. نتایج ماهیانه آزمایش­ها در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5 درصد مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه غلظت عناصر غذایی در طول فرایند کمپوست‌شدن افزایش می‌یابد اما افزایش ترکیبات شیمیایی باعث تسریع روند پوسیدن و همچنین افزایش غلظت عناصر غذایی می‌گردد. عناصری که از منبع ترکیبات شیمیایی به تیمار T2 اضافه شده بود، به‌صورت معنی‌داری بیشتر از تیمار T1 بود. میزان EC، pH، فنل و نسبت کربن به نیتروژن روند کاهشی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Several Chemical Compounds on the Concentration of Compost Elements of Pistachio Soft Hull

نویسندگان [English]

  • Marieh Nadi 1
  • Mohammad Moradi Ghahdarijani 2
  • Ebrahim Sedaghati 3
  • Najmeh Pakdaman 4
  • Amanollah Javanshah 5
  • Abbas Farajpour 6
1 Pistachio Research Center
2 Pistachio Research Center
3 Member of Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran.
4 Assistant Prof. Pistachio Research Center
5 Pistachio Research Center, Rafsanjan, Iran
6 Pistachio Research Center
چکیده [English]

Pistachio soft hull is substances that have a high potential for recycling and entry into production. Compost production is one of the ways to reuse and optimize them. In this study, the pistachio soft hull was collected and air dried, divided into two equal parts (T1 and T2 treatments) and stacked on either side of a chassis. A sample of primary wastes was sent to the laboratory and concentrations of macro- and micro-nutrients, organic matter, EC and pH were measured. Based on the results of previous studies and the deficiency of some elements in the prototype, some chemical compounds were added to one part of the waste (T2). The moisture content of the treatments was monitored regularly and the aeration was performed monthly. Samples were transferred to the laboratory monthly from two treatments for chemical tests and analyzed. Treatments were harvested and dried after the carbon to nitrogen ratio reached the permissible levels. The results of monthly tests were analyzed by a completely randomized design with the Duncan test at 5% level. The results showed that although the concentration of nutrients increased during the composting process, the increase in chemical fertilizers accelerated the decay process and also increased the concentration of nutrients. Elements added from the source of chemical fertilizers to the T2 treatment were significantly higher than the T1 treatment. EC, pH, phenol, and carbon to nitrogen ratios decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Compounds
  • Compost Quality
  • Pistachio Wastes