بررسی میزان موفقیت کاربرد دانش و تجارب کشاورزان جهت مدیریت مبارزه با عارضه سرخشکیدگی پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

2 دانشیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان ایران

3 استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

4 استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان ایران

چکیده

درختان پسته دارای بیماری‌های مختلفی می‌باشندکه بعضی به خوبی شناخته شده‌اند و در مورد برخی نیز اطلاع چندانی در دست نمی‌باشد. در این مطالعه، میزان موفقیت کاربرد علم و تجربه کشاورزان جهت مدیریت مقابله با عارضه سرخشکیدگی پسته مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 286 باغ پسته در شهرستان‌های انار و رفسنجان می باشد که در یک دوره نه ساله (1389 تا 1397) و در سه مقطع زمانی 1391، 1394 و 1397 جمع‌آوری شده است. برای سنجش اثر عوامل مدیریتی مختلف بر کاهش یا افزایش شدت ابتلای باغ به عارضه سرخشکیدگی و اثر این عارضه بر کمیت و کیفیت محصول پسته تولیدی، از روش‌های محاسبه ضریب همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشاد داد، عارضه سرخشکیدگی در سال باعث ایجاد خسارتی در حدود 237 میلیون ریال در هکتار و همچنین افزایش 5 درصدی ناخندانی پسته می شود. همچنین، 97 درصد از کشاورزان مورد مطالعه عارضه سرخشکیدگی پسته را می‌شناسند اما از عوامل بیمارگر این عارضه اطلاعی ندارند. عواملی چون تراکم کشت بالا، کم آبی، کمبود عناصر غذایی پتاسیم و منگنز، سال‌آوری شدید و کاربرد مکرر روغن ولک جهت تامین نیاز سرمایی باعث تشدید و عواملی همچون کاربرد کودمرغی، استفاده از کودهای شیمیایی فسفات و سولوپتاس، و عناصر غذایی میکرو باعث کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته می‌شوند. بررسی نقش توانایی‌های کشاورزان در کنترل عارضه نشان داد که تنها وجود دانش و شناخت از این عارضه کافی نیست و اطلاع از وجود شرایط آب و خاکی مناسب، دانش، تمایل و توانایی کافی جهت تغذیه باغ پسته، اعتقاد به مدیریت پایدار باغ و پیگیری هدف بلندمدت حفظ باغ و تولید محصول نیز از اهمیت خاصی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Successful Application of Knowledge and Experience of Farmers for Control of Pistachio Die-back Disorder

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdolahi Ezzatabadi 1
  • Mohammad Moradi 2
  • Reza Sedaghat 3
  • Hojjat Hasheminasab 4
1 Assistant Professor of Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor of Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
3 Assistant Professor of Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
4 Assistant Professor of Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Pistachio trees have different diseases. Some of these diseases are more common and some less well known. In the current study, the successful application of knowledge and experience of farmers for control of pistachio die-back disorder was investigated. The data used is related to 286 pistachio orchards in Anar and Rafsanjan districts that were collected over a 9 year period (2010 to 2018) and in three cross times, years of 2012, 2015 and 2018. To evaluate the effect of different management factors on reducing or increasing the severity of orchard disorder and its effects on the quantity and quality of pistachio crop yield and profit, the methods of correlation coefficient, mean comparison and regression was used. Results showed that the total damage caused by this disorder is 237 million Rials per hectare per year and a 5% increase in closed shell pistachio. Also, 97% of the studied farmers knew pistachio die-back disorder but did not identify the causes. Factors such as high plant density, severe deficit irrigation, deficiency of potassium and manganese nutrients, severe alternate bearing and repeated application of volck oil to meet cold requirements exacerbate the die-back disorder. In contrast, the application of poultry, the use of phosphate and sulopotas fertilizers, and micro nutrients reduce the risk of die-back disorder. Investigating the role of farmers' abilities in controlling pistachio die-back disorder showed that knowledge and understanding of this disorder is not enough. Rather, the other three tools required are good soil and water conditions, knowledge, desire and ability to feed the pistachio orchards and the belief in sustainable orchard management and the long-term goal of maintaining the trees and crop production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Die-back
  • Control
  • Management
  • Pistachio tree diseases