بررسی اثرات گرده‌افشانی آزاد و کنترل شده دانه گرده گونه‌های اهلی و اینتگریما بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پسته (Pistachio vera L.) رقم فندقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، ایستگاه تحقیقات پسته دامغان.

چکیده

یکی از مراحل مهم در تولید اقتصادی درختان میوه به‌ویژه پسته مرحله گرده‌افشانی و تلقیح آن می‌باشد. به‌منظور بررسی اثرات گرده‌افشانی آزاد و کنترل شده دانه گرده گونه‌های اهلی و اینتگریما بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال 96-1395 اجرا شد. در گرده‌افشانی کنترل‌شده تیمارهای آزمایشی شامل دو روش گرده‌افشان تزریق و استفاده از قلم مو با چهار ترکیب آرد- گرده به همراه شاهد با سه تکرار بودند. نتایج تجزیه‌های آماری نشان داد که استفاده از گرده آزاد گونه اهلی اثرات معنی‌داری بر اکثر صفات نسبت به سایر تیمارهای گرده گونه اینتگریما دارد. از طرفی گرده گونه اینتگریما کمترین میزان ناخندانی را در تیمار IF4 (50/0 گرم گرده اینتگریما + 25/0 گرم آرد) در روش گرده‌افشان تزریق نسبت به شاهد و سایر تیمارها نشان داد. همچنین بیشترین میزان صفت بدشکلی در تیمار IF1 (2 گرم گرده اینتگریما + 25/0 گرم آرد) در روش گرده‌افشان قلم‌مو نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. به علاوه روش گرده‌افشان تزریق اثرات مطلوب‌تری نسبت به روش گرده‌افشان قلم‌مو در اکثر صفات به جز صفات بدشکلی و نیم‌مغزی نشان داد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از تیمار IF4 در روش گرده‌افشان تزریق باعث افزایش برخی صفات مانند تعداد نهایی میوه، وزن مغز و کاهش درصد ریزش میوه و ناخندانی در باغ‌های پسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effects of Free and Controlled Pollination of Pollen Grains of Domestic and Integerrima Species on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Pistachio (Pistachio vera L.) Fruit of Fandoghi Variety

نویسندگان [English]

  • Hassan Farhadi 1
  • Mohamd Mahdi Sharifani 2
  • Hossein Hokmabadi 3
1 Ph.D. Student, Dept. of Horticultural Science, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
2 Assistant.Profesor., Dept. of Horticultural Science, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
3 Assistant Professor, Pistachio Research center, Agricultural Research Education and Extention Organization of Semnan Province, Dameghan center, (Iran).
چکیده [English]

One of the important steps in the economic production of fruit trees, especially pistachio is pollination and inoculation. Therefore, it is necessary to conduct experiments to improve the quality and quantity of the fruit. In order to investigate the effects of free and controlled pollination of pollen grains of domestic and Integerrima species on some quantitative and qualitative characteristics of Fandoghi pistachio fruit an experiment was conducted in a factorial arrangement in Completely Randomized Design with three replications in one of Astan Ghods Razavi Pistachio Gardens in Bardaskan City Executed in 2017. Experimental treatments consisted of two methods of injection pollinators and the use of a brush with four flour-pollen combinations with control with three replications. The results of statistical analysis showed that the use of free pollen of domestic species had a significant positive effect on most of the traits compared to other Integerrima pollen treatments. On the other hand, Integerrima pollen showed better results in IF4 treatment (0.50 g of Integerrima pollen + 0.25 g flour) than control and other treatments. Also, the highest reduction of traits was observed in IF1 treatment (2 g of Integerrima pollen + 0.25 g of flour) compared to other treatments in the traits of deformity. In addition, the injection pollinator method showed more favorable effects than the brush pollinator method in most traits except deformed and half kernel traits. Based on the results of the present study, it seems that using IF4 treatment in the injection pollination method can increase some traits such as the final number of fruits, kernel weight and reduce the percentage of fruit drop and indehiscent in pistachio orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlled Cross
  • Deformities
  • Fruit Formation
  • Indehiscent
  • Ounce