ارزیابی پایه‌ها و دو رگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته (Pistacia sp.) در شرایط تنش سرما

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی واکنش‌های مورفو-بیوشیمیایی پایه‌ها و دو رگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته به تنش دماهای سرمازدگی و یخ‌زدگی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام ‎شد. فاکتور اول دما (4 ،0 و 4- درجه سانتی‌گراد) و فاکتور دوم پایه (پایه‌های اهلی جنس پسته (قزوینی، بادامی و سرخس)، دو رگ‌های ‌بین‌گونه‌ای جنس پسته (قزوینی×کسور، قزوینی×بنه‌باغی، قزوینی×بنه، قزوینی×آتلانتیکا، قزوینی×اینتگریما)، گونه‌های غیراهلی (آتلانتیکا (Pistacia atlantica)، اینتگریما (P. integerrima)، کسور (P. khinjuk)، بنه (P. atlantica sp. mutica) و بنه باغی (P. mutica × P. vera)) و پایه هیبرید (UCB1) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش دما به 4- درجه سانتی‌گراد، درصد و شدت خسارت به‌طور معنی‌دار افزایش یافت (p <0.01). ارزیابی شدت خسارت نشان داد که پایه‌های بنه، دو رگ قزوینی× بنه، سرخس و قزوینی متحمل به دمای یخ‌زدگی بودند و بیشترین شاخص خسارت در پایه UCB1، اینتگریما و کسور مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین درصد خسارت خشکیدگی نهال در پایه UCB1 و بیشترین درصد سرخشکیدگی شاخه مربوط به پایه اینتگریما و کسور بود. بیشترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در پایه‌های سرخس، قزوینی و بنه بود و بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز مربوط به پایه‌‌ بنه و دو رگ قزوینی× بنه بود. نتایج اثرات متقابل نشان داد فعالیت آنزیم‌ها در پایه‌های متحمل به سرما به‌طور معنی‌داری بیشتر از پایه‌های حساس به سرما بود. تجزیه خوشه‌ای پایه‌ها بر اساس شاخص‌های اندازه‌گیری شده حاکی از این بود که در تنش سرما پایه بنه، دو رگ‌ قزوینی×بنه، سرخس، قزوینی و قزوینی× آتلانتیکا در یک زیرگروه قرار گرفتند که به دلیل قرابت نزدیک می‌توان به عنوان پایه‌های برتر متحمل به تنش دماهای سرمازدگی و یخ‌زدگی در برنامه‌های اصلاحی مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rootstocks and Interspecific Hybrids of Pistachio (Pistacia sp.) under Cold Stress Condition

نویسندگان [English]

 • Maryam Afrousheh
 • Amir Hossein Mohammadi
 • Ali Tajabadipour
 • Hojjat Hasheminasab
 • Hasan Arab
Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the morpho-biochemical reactions of pistachio rootstocks and their interspecific hybrids to frost and freezing temperature stress. The experiment was performed as a factorial in a completely randomized design with three replications. The first factor was temperature (4, 0 and -4 °C) and the second factor was rootstock ((pistachio domestic rootstocks (Badami Zarand, Sarakhs and Qazvini), hybrids (Qazvini×Khinjuk, Qazvini× Mutica, Qazvini × Baneh Baghi, Qazvini × Atlantica, Qazvini× Integerrima), non-domesticated species including Atlantica ((Pistacia atlantica, Integerrima, Khinjuk, Sarakhs, Mutica (P. atlantica sub. mutica) and Baneh Baghi (P. mutica × P. vera) and UCB1 hybrid. The results of this study showed that morphological and biochemical indices were statistically significant by the applied treatments. According to the results, with decreasing the temperature to -4 °C, the percentage and severity of damage significantly increased (p <0.01). The evaluation of the damage severity showed that the Mutica, hybrid Qazvini × Mutica, Sarakhs, Qazvini were tolerant to freezing temperature and the highest damage index was observed in UCB1, Integerrima and Khinjuk. Based on the results, the highest percentage of seedling drought damage was observed in UCB1 rootstock and the highest percentage of shoot tip drought was related to Integerrima and Khinjuk rootstock. The highest activity of Ascorbate peroxidase enzyme was in Sarakhs, Qazvini and Mutica rootstocks and the highest activity of Superoxide dismutase enzyme was related to Mutica rootstock and hybrid Qazvini× Mutica. The interaction effect showed that the activity of Catalase, Ascorbate peroxidase, Superoxide dismutase, and Guaiacol peroxidase enzymes in cold-tolerant rootstocks was significantly higher than cold-susceptible rootstocks. The results of cluster diagrams based on the evaluated indices showed that in cold temperature stresses, Mutica, Qazvini × Baneh, Sarakhs, Qazvini, and Qazvini ×Atlantica were in a subgroup which indicated the close proximity can be considered as the tolerant rootstocks to frost and freezing temperature stress in the breeding program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold stress
 • Damage
 • Enzyme
 • Interspecific hybrids
 • Pistachio
 • Rootstock