بررسی تغییرات برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و رویشی نهال‌های پسته تیمار شده با آنتاگونیست‌های قارچی در شرایط حضور و عدم حضور نماتد ریشه‌گرهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان. ایران

2 هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان. ایران.

3 مرکز تحقیقات پسته ، موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، آموزش تحقیقات کشاورزی و سازمان گسترش (AREEO) ، رفسنجان ، ایران

چکیده

افزایش سطح ترکیبات فنلی از جمله سدهای دفاعی گیاهان در برابر حمله بیمارگرها و استرس‌های محیطی می‌باشد. در این مطالعه اثر گونه‌های قارچی میکوریز وزیکولار-آربوسکولار، Funneliformis mosseae، Rhizophagus intraradices، Funneliformis caledonius و Tricoderma (T. aureoviride و T. harzianum) بر روی القاء ترکیبات فنلی در گیاه پسته رقم بادامی ریز زرند در زمان‌های مختلف صفر، 36، 72، 132 و 288 ساعت پس از مایه‌زنی با نماتد ریشه‌گرهی با دوازده تیمار، سه تکرار در گلخانه اجراء گردید. نتایج نشان داد که محتوای فنل کل در گیاهان تیمار شده افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد داشتند. در نهال‌های پسته مایه‌زنی شده با تیمار میکوریز در زمان 132 ساعت بعد از مایه‌زنی نماتد به سرعت شاهد افزایش محتوای فنل کل بودیم. در تیمار Trichoderma بیشترین افزایش در ساعت 288 در شرایط حضور و عدم حضور نماتد مشاهده گردید. همچنین فاکتورهای رشدی تعداد برگ در تیمار میکوریز- Trichoderma به ترتیب برابر با 53/18 و 33/33 درصد موجب افزایش وزن تعداد برگ در حضور و عدم حضور نماتد مشاهده گردید. همچنین تیمار میکوریز نسبت به شاهد سالم برابر با 77/24 درصد و تیمار میکوریز- Trichoderma- نماتدکش با 19/69 درصد دارای بیشترین تعداد می‌باشند. قارچ‎های مورد بررسی می‌توانند جهت استفاده در کنترل بیولوژیکی نماتد ریشه‌گرهی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Changes in some Physiological and Vegetative Indices of Pistachio Seedlings Treated with Fungal Antagonists in the Presence and Absence of Root-Knot Nematode

نویسندگان [English]

  • Fateme Mehdinejad 1
  • Ebrahim Sedaghati 2
  • Azam Zeinadini 2
  • Hossein Alaei 2
  • Marieh Nadi 3
  • Mohammad Moradi 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Valiasr University, Rafsanjan. ایران
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Valiasr University, Rafsanjan. Iran.
3 Pistachio Research Center, Horticulture Sciences Research Institute, Agriculture Research Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Increase of phenolic content is one of the defensive barriers against pathogenic disorders and environmental stresses. In this study the effects of fungal species of arbuscular mycorrhizal species Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, Funneliformis caledonius and Tricoderma, Tricoderma harzianum Tricoderma aureoviride on induction of phenolic compounds in pistachio plant Badami Riz Zarand at 0, 36, 72, 132 and 288 hours after nematode inoculation was performed in three replications based on completely randomized design. The results showed that the total phenol content in treated plants had a significant increase compared to the control. Pistachio seedling treated by mycorrhizia at 132 hours and Trichoderma after 72 hours showed slowly increase in at 132 hours post-nematode inoculation and Trichoderma slowly after 72 hours of inoculation, there was a slight increase in phenol content in the presence and absence of the nematode, so that in 288 hours had maximum of increase. Also, the growth factors of leaf number in Mycorrhiza-Trichoderma treatment were equal to 18.53 and 33.33%, respectively, causing an increase in leaf number weight in the presence and absence of nematodes. Also, mycorrhiza treatment compared to healthy control is equal to 24.77% and mycorrhiza-Trichoderma-nematode treatment with 69.19% have the highest number. The studied fungi can be suggested for using in biological control of root-knot nematode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal
  • Badami Riz Zarand
  • Colonization
  • Resistance induction