بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) استان سمنان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود).

3 محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

چکیده

به منظور بررسی ترکیب گونه‌ای و نحوه پراکنش علف‌های هرز باغات پسته (Pistacia vera) استان سمنان، 45 باغ از سه شهرستان دامغان، شاهرود و سمنان به طور تصادفی انتخاب و نمونه‌برداری با استفاده از کادر 1×1 متر مطابق الگوی W انجام و علف‌های هرز موجود در هر کادر به تفکیک جنس و گونه شناسایی شد. شاخص‌های فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش، فراوانی نسبی و یکنواختی پراکنش نسبی برای هر گونه در سطح شهرستان و استان محاسبه شد. از باغات پسته استان 90 گونه علف هرز متعلق به 23 خانواده گیاهی شناسایی شد که دو لپه‌ای‌ها با 72 گونه از تنوع بیشتری در مقایسه با تک لپه‌ای‌ها (16 گونه) برخوردار بودند. از نظر چرخه زندگی، 50 درصد علف‌های هرز شناسایی شده گونه‌های یک ساله، 5/4 درصد گونه­های دو ساله و 45 درصد گونه‌های چند ساله بودند. علف‌های هرز ازمک (Cardaria draba)، علف شور (Salsola kali)، سلمه تره (Chenopodium album)، پنجه‌مرغی (Cynodon dactylon)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، جغجغه (Prosopis farcta)، تلخه (Acroptilon repens) و خارشتر (Alhagi camelorum) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند. در شهرستان دامغان که بیشترین سطح باغات پسته را در استان دارد، 12 گونه با فراوانی بیش از 60 درصد و یکنواختی بیش از 20 درصد، علف‌های هرز غالب را تشکیل می دهند. علف‌های هرز سلمه تره، پنجه‌مرغی، ازمک، علف شور، جغجغه، پیچک، اویارسلام ارغوانی (Cyperus  rotundus)، تلخه و نی (Phragmites australis) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند و مهم‌ترین علف‌های هرز باغات پسته شهرستان دامغان به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Flora and Distribution of Weeds in Pistachio (Pistacia vera L.) Orchards of Semnan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Barjasteh 1
  • Ahmad Dezyanian 2
  • Mohammad Niknam 3
  • Mehdi Mohammadi Moghadam 1
1 Assistant Professor of Plant Protection Research Department , Semnan (Shahrood ) Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrood, Iran.
2 Assistant Professor of Plant Protection Research Department , Semnan (Shahrood ) Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrood, Iran.
3 Plant Protection Research Department , Semnan (Shahrood ) Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrood, Iran
چکیده [English]

To study the species composition and the weed distribution of pistachio gardens (Pistacia vera L.) in Semnan province, 45 orchards from three cities of the Semnan province were randomly selected and sampled using 1 × 1 m quadrat according to W pattern. Then the weeds species were identified in each quadrate. We calculated some indices including the species frequency, uniformity of distribution, relative frequency and relative uniformity of distribution for each species. In sum, 90 weed species belonging to 23 families were identified of which dicotyledons with 72 species had more diversity than monocotyledons with 16 species. The results showed that in sum 50%, 4.5% and 45% of the weeds were annual, biennial and perennial respectively. Weeds of hoary cress (Cardaria draba), Saltwort (Salsola kali), fat hen (Chenopodium album), bermudagrass (Cynodon dactylon), bindweed (Convolvulus arvensis), Syrian mesquite (Prosopis farcta), Russian knapweed (Acroptilon repens) and Camelthorn (Alhagi camelorum) had the highest abundance respectively. In Damghan city, which has the highest level of pistachio orchards in the province, 12 species with a frequency of more than 60% and a uniformity of more than 20%, are the dominant weeds. The most important weeds in pistachio orchards of Damghan city were Fat hen, bermudagrass, hoary cress, saltwort, Syrian mesquite, bindweed, nut grass (Cyperus rotundus), Russian knapweed and common reed (Phragmites australis), respectively.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual
  • Diversity
  • Frequency
  • Perennial
  • Uniformity of distribution