شناسایی و اولویت‌بندی اثرات نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد کشاورزی زابل

2 دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه توجه به شاخص‌های زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای تولید کشاورزی به شمار می‌رود. برای این منظور، شناسایی و اولویت‌بندی ، سنجش اثر، شدت حساسیت شاخص‌های زیست‌محیطی به تغییرات نهاده‌های شیمیایی در طی زمان لازم است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی نهاده‌های شیمیایی ‌بر شاخص‌های محیط‌زیستی محصول پسته در استان کرمان است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارشناسان و افراد باسابقه جهاد کشاورزی استان کرمان بوده و 50 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب ‌شده‌اند. برای اولویت‌بندی شاخص‌های زیست‌محیطی نهاده‌های شیمیایی مورد استفاده در باغات تولیدی پسته از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (روش چنگ) و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB استفاده شد. نتایج نشان داد که آلودگی خاک ناشی از مصرف نهاده‌های شیمیایی از بیشترین اولویت برخوردار است. آلودگی آب ناشی از نهاده‌های شیمیایی در درجه دوم قرار دارد. آلودگی هوا ناشی از مصرف نهاده‌های شیمیایی در درجه سوم قرار دارد. میزان صادرات نهاده‌های شیمیایی و میزان ریسک‌گریزی در استفاده از کود شیمیایی از گزینه‌های انتهایی می‌باشند. با توجه به محاسبات انجام‌شده وزن نهائی هریک از شاخص‌های مدل با روش FAHP محاسبه شد. بر اساس یافته‌های مطالعه می‌توان پیشنهاد کرد که استفاده از کودهای ارگانیک در کنار روش‌های بیولوژیکی و طبیعی مبارزه با آفات در باغات پسته می‌تواند گزینه‌های جایگزین مرتبط آلودگی‌های محیط‌زیستی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Effects of Chemical Inputs on Environmental Indicators of Pistachio Crop in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Yazdani 1
  • Mashallah Salarpour 2
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 3
  • Saman ziaee 2
  • Hamid Mohammadi 2
  • Mahmoud Ahmadpour 2
1 Zabol Faculty of Agricultural Economics
2 Faculty of Agricultural Economics, Zabol University
3 Associate Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Today, paying attention to environmental indicators is considered as one of the most important approaches to agricultural production. For this purpose, it is necessary to identify and prioritize, measure the effect, the intensity of sensitivity of environmental indicators to changes in chemical inputs over time. The aim of this study is to identify and prioritize chemical inputs on environmental indicators of pistachio in Kerman province. The statistical population of the study included veteran experts of agricultural jihad in Kerman province. The sample consisted of 50 specialists who were purposefully selected. To prioritize the environmental indicators of chemical inputs used in pistachio orchards, the fuzzy hierarchical analysis process method (Chang method) was used. Findings of the study showed that soil contamination due to the use of chemical inputs has the highest priority. Water pollution caused by chemical inputs is in the second place. Air pollution caused by the use of chemical inputs is in the third degree. Exports of chemical inputs and risk aversion in the use of chemical fertilizers are the last ranking. It can be suggested that the use of organic fertilizers along with biological and natural methods of pest control in pistachio orchards can be alternative options related to environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Environmental indicators
  • Soil pollution
  • Water pollution