اثرات کشندگی و فیزیولوژیکی اسپیروتترامات، فلونیکامید و لامبدا سای‌هالوترین روی پوره‌های سن پنجم پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae از آفات کلیدی پسته است و کنترل شیمیایی مهم‌ترین روش کنترل آن به‌حساب می‌آید. در این تحقیق، حساسیت پوره‌های سن پنجم آفت به آفت‌کش‌های اسپیروتترامات، فلونیکامید و لامبداسای‌هالوترین و اثر این آفت‌کش‌ها بر تحمل سرمایی پوره‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اثر دزهای زیرکشنده آفت‌کش‌های مورد آزمایش بر فعالیت آنزیم‌های استراز بررسی شد. نتایج نشان داد که لامبداسای‌هالوترین با دز کشنده پنجاه درصد 3/3 میلی‌گرم ماده موثره بر لیتر موثرترین آفت‌کش علیه پوره سن پنجم پسیل بود. دز کشنده پنجاه درصد آفت‌کش‌های اسپیروتترامات و فلونیکامید به‌ترتیب 4/259 و 8/1486 میلی‌گرم ماده موثره بر لیتر به‌دست آمد. لامبدا سای‌هالوترین در صفر درجه سیلیسیوس هیچ اثری بر تحمل سرمایی پوره‌ها نداشت اما درصد بقا پوره‌ها با کاهش دما از صفر به منفی پنج درجه سلسیوس در تمام غلظت‌ها کاهش یافت. در مورد آفت‌کش‌های اسپیروتترامات و فلونیکامید در پنج درجه سیلیسیوس با افزایش غلظت و کاهش دما بقای پوره‌ها به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. ارزیابی آنزیمی نشان داد که در پوره‌های تیمار شده با فلونیکامید و لامبدا سای‌هالوترین فعالیت آنزیم‌های استراز در مقایسه با اسپیروتترامات کمتر است. فعالیت آنزیم‌های استراز در هر دو آفت‌کش فلونیکامید و لامبدا سای‌هالوترین به‌وسیله دو غلظت LC50 و LC25 ممانعت شد. در آفت‌کش اسپیروتترامات غلظت زیرکشنده (LC25) باعث کاهش و غلظت کشنده (LC50) باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های استراز شد. اگرچه در این پژوهش لامبداسای‌هالوترین کشنده‌ترین ترکیب علیه پسیل معمولی پسته بود اما اسپیروتترامات به‌طور موثری تحمل سرمایی آفت را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lethal and Physiological Effects of Spirotetramat, Flonicamid and Lambda-cyhalothrin against Fifth Instar Nymphs of Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Dehshiri 1
  • Hamzeh Izadi 2
  • Ali Alizadeh 1
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae, is a serious pest of pistachio. The management of this pest relies on chemical control. We investigated the susceptibility of the fifth instar nymphs to spirotetramat, flonicamid, and lambda-cyhalothrin. as well as the effect of these insecticides on the nymphs' cold tolerance. The effect of sublethal concentrations of pesticides on esterase activity was also examined. Lambda-cyhalothrin, with an LC50 value of 3.3 mg a.i./L, was more toxic to nymphs of A. pistaciae compared to spirotetramat (LC50 = 259.4 mg a.i./L) and flonicamid (LC50 = 1486.8 mg a.i./L). At 0.0 °C lambda-cyhalothrin had no significant effect on the cold tolerance of the nymphs, but the survival rate of nymphs decreased as the temperature dropped from zero to -5 °C across all concentrations. In spirotetramat and flonicamid treatments, the survival of the nymphs significantly decreased with increasing pesticide concentration and decreasing temperature. The esterase activity in nymphs treated with flonicamid and lambda-cyhalothrin was lower than that of spirotetramat. The esterase activity was inhibited by the LC50 and LC25 concentrations of flonicamid and lambda-cyhalothrin, but restrained at LC25 concentration of spirotetramat and induced at LC50 concentration. If lambda-cyhalothrin was the most effective insecticide against the fifth instar nymphs, spirotetramat significantly reduced the cold tolerance of the pest. While lambda-cyhalothrin was the most lethal compound against pistachio psylla, spirotetramat effectively reduced the cold tolerance of the pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme assay
  • Cold hardiness
  • Supercooling point