بررسی اثر پاشش برگی کائولین بر خسارت آفتاب‌سوختگی و خصوصیات کمی، کیفی و فیزیولوژیکی پسته رقم کله‌قوچی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان.

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

تنش‌های وارده به گیاه پسته یکی از دلایل کاهش تولید به‌شمار می‌آید که افزون‌بر تاثیر منفی روی رشد و تولید گیاه، تاثیرات منفی بر اقتصاد و ارزآوری دارد. پسته کله‌قوچی رقمی درشت و بسیار پرمحصول است، اما نسبت به تنش‌های محیطی بسیار حساس بوده و تابش نور خورشید شدید و ایجاد آفتاب‌سوختگی، عملکرد آن را به‌میزان زیادی کاهش می‌دهد. کائولین یک ترکیب انعکاسی بوده که در کشاورزی به‌شکل پوشش برای کاهش تنش گرمایی خورشید، به‌‎ویژه در مناطقی که هوای گرم یا آفتابی دارند قابل استفاده است. انتظار می‌رود پدیده گرم‌شدن جهانی در مناطق پسته‌خیز، باعث گرمای شدیدتر و مداومت تابش نور خورشید در سطوح بالاتر و با شدت بیشتر شود. لذا با هدف مقابله با این تنش‌ها، تاثیر محلول‌پاشی کائولین بر خسارت آفتاب‌سوختگی و خصوصیات کمی، کیفی و فیزیولوژیکی پسته رقم کله‌قوچی مورد مطالعه قرار گرفت. برای این بررسی درختان پسته منطقه راور کرمان طی دو سال متوالی در زمان‌های تیر و مرداد ماه و همچنین تیر، مرداد و شهریور ماه با کائولین در سه سطح 0، 3 و 5 درصد محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد که تاثیر متقابل فیلم حاصله از محلول‌پاشی کائولین 5 درصد، در زمان‌های محلول پاشی تیر، مرداد و شهریور در مقایسه با شاهد خصوصیات کمی، کیفی و فیزیولوژیکی پسته رقم کله‌قوچی را بهبود بخشید و سبب کاهش خسارت آفتاب‌سوختگی پسته رقم کله‌قوچی شد. بنابراین، با توجه به اهمیت محصول پسته، محلول‌پاشی کائولین به‌عنوان راهکاری مقرون‌ به صرفه، در مدیریت آفتاب‌سوختگی، بهبود کمیت و کیفیت محصول پسته پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Kaolin Foliar Spray on Sunburn Damage and Quantitative, Qualitative and Physiological Characteristics of Pistachio cv. “Kale-Ghouchi”

نویسندگان [English]

  • Bahman Panahi 1
  • Hadi Zohdi 2
  • Najme Soleimani 3
1 Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute,
2 Kerman agricultural research center
3 Kerman agricultural research center
چکیده [English]

Kale Ghochi pistachio is a large and very productive variety, but it is very sensitive to stress, and intense sunlight and sunburn reduce its yield to a great extent. Kaolin is a reflective compound that can be used in agriculture as a cover to reduce the heat stress of the sun, especially in areas with hot or sunny weather. It is expected that the phenomenon of global warming in pistachio growing areas will cause more intense heat, more intensity of radiation and continuous sunlight at higher levels. Therefore, with the aim of dealing with these tensions, the effect of kaolin foliar application on sunburn damage and quantitative, qualitative and physiological characteristics of Kale Ghochi variety pistachio was studied. For this study, pistachio trees in Raver region of Kerman were sprinkled with kaolin at three levels of 0, 3, and 5% during two consecutive years in July and August, as well as July, August, and September. The results showed that the mutual effect of the film obtained from foliar spraying of 5% kaolin improved the quantitative, qualitative and physiological characteristics of pistachios of the Kale Ghochi cultivar during the foliar spraying times of July, August and September compared to the control and reduced the sunburn damage of the Kale Ghochi cultivar pistachios. Therefore, considering the importance of the pistachio crop, kaolin foliar spraying is suggested as a cost-effective solution to manage sunburn and improve the quantity and quality of the pistachio crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blankness
  • Early splitting
  • Kaolin
  • “Kale-Ghouchi”
  • Sunburn