ارزیابی اقتصادی، مالی و زیست محیطی کاربرد سایبان در باغات پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

2 عضو هیات علمی پژوهشکده پسته رفسنجان

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کرمان

چکیده

یکی از این روش‌ها استفاده از سایبان در باغات می‌باشد. تولید پسته در شهرستان‌های انار و رفسنجان، به استثنای رقابت برای زمین، با سایر موانع مطرح شده روبرو می‌باشد. . توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری با محاسبه شاخص‌های ارزش خالص فعلی (NPV بر واحد پولی) و نرخ بازده داخلی (IRR بر واحد درصد) انجام گردید. برای ارزیابی اقتصادی از بودجه‌بندی جزیی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در نرخ تنزیل 20 درصد که تا حدی در شرایط اقتصای ایران می‌تواند معیاری برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری باشد، تنها در صورتی استفاده از سیستم پیشنهادی توری سایبان در باغ‌ پسته‌ای اقتصادی است که عملکرد فعلی آن (در شرایط قبل از استفاده از توری سایبان) بالاتر از 947 کیلوگرم در هکتار در سال باشد. بر اساس نتایج تحقیق، 62 درصد از باغ‌های پسته دو شهرستان انار و رفسنجان عملکردی بالاتر از 947 کیلوگرم در هکتار در سال دارند. به‌عبارت دیگر، کاربرد سیستم پیشنهادی سایبان در بیش از 60 درصد از باغ‌های پسته دو شهرستان در نرخ تنزیل 20 درصد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic, financial and environmental evaluation of canopy use in pistachio orchards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdollahi Ezat Abadi 2
  • Bahman Panahi 3
2 member of science Pistachio Research Institute
3 member of board science
چکیده [English]

The required technical data is obtained from the results of other projects of the main plan, and the economic data is extracted through interviews with the producers and consumers of shade/net. The economic justification of the investment is done by calculating the net present value (NPV per monetary unit) and the internal rate of return (IRR per percentage unit). Finally, partial budgeting will be used for economic evaluation. For this purpose, there are no added benefits. It is obtained from the use of the tour by subtracting the benefits in the state without the tour from the benefits in the presence of the tour. The added costs resulting from the use of the tour are calculated by subtracting the costs in the case of no tour from the costs in the case of the tour. Net profit is obtained by subtracting the added cost from the added profit. The results of the research show that in the discount rate of 20 percentage, which can be a standard for investment decisions to some extent in Iran's economic conditions. It is only economical to use the proposed shade/net meshed system in a pistachio orchard, if its current performance (in the conditions before using the shade/on meshed) is higher than 947 kilograms per hectare per year. According to the results of the research, 62 percent of pistachio orchards in Anar and Rafsanjan cities have a yield higher than 947 kilograms per hectare

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anar and Rafsanjan city
  • benefit-cost ratio controlled production environments
  • discount rate