اثرات آفت‌کش‌های استامی‌پراید، اسپیروتترامات و گوگرد روی پارامترهای زیستی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیات علمی

چکیده

کفشدوزک (Coleoptera: Coccinellidae) Hippodamia variegata از شکارگران مهم پسیل پسته می‌باشد. در این مطالعه، تأثیر سه آفت‌کش استامی‌پراید، اسپیروتترامات و گوگرد روی میزان مرگ‌ومیر لاروهای سن اول و چهارم، درصد بقا حشرات کامل، طول دوره رشدی مراحل مختلف و ویژگی‌های تولیدمثلی و تغذیه کفشدوزک H. variegata بررسی شد. تخم، لارو سن اول، لارو سن چهارم و حشره کامل ماده در معرض تماس با دزهای مختلف این آفت‌کش‌ها قرار گرفتند. کلیه آزمایش‌ها تحت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی انجام شدند. نتایج نشان دادند که آفت‌کش‌های مختلف با دزهای متفاوت استفاده‌شده، تأثیر منفی روی طول دوره رشدی تخم، لارو، شفیره و دوره پیش از تخم‌ریزی و همچنین پارامترهای درصد تفریخ تخم و خروج حشرات کامل داشتند. روند تغذیه حشرات کامل تیمار شده نیز نشان داد که تأثیر هر سه آفت‌کش وابستگی مستقیم به غلظت دارد. همچنین، نتایج نشان داد که باروری و تولیدمثل کفشدوزک H. variegata تحت تأثیر تیمارهای مختلف آفت‌کش و دزهای متفاوت قرار گرفت. بیشترین میزان کاهش پارامترهای، میزان تخم‌ریزی حشرات ماده، درصد تفریخ تخم، میانگین تخم‌ریزی روزانه حشرات ماده و همچنین درصد بقا حشرات کامل در آفت‌کش استامی‌پراید و در دز مزرعه مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد استامی‌پراید برای استفاده در کنترل تلفیقی پسیل معمولی پسته همراه با H. variegata گزینه مناسبی نیست ولی استفاده از آفت‌کش‌های جایگزین مانند اسپیروتترامات و آفت‌کش‌های معدنی مانند گوگرد با تأثیر کمتر روی این کفشدوزک و با انجام آزمایشات تکمیلی می‌تواند به کشاورزان در استفاده بهینه از آن‌ها در کنترل تلفیقی آفت و کاهش خسارت آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of acetamiprid, spirotetramat and sulfur on biological parameters of the predatory coccinellid Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)

نویسندگان [English]

  • Masoume Erfani Nategh 1
  • Kamran Mahdian 2
  • Hamzeh Izadi 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali–e– Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Faculty member
3 Faculty member
چکیده [English]

The coccinellid Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) is one of the important predators of pistachio psylla. In this study, effect of three pesticides acetamiprid, spirotetramat and sulfur were investigated on the mortality rate of the first and fourth instar larvae, the percentage of survival of adults, the longevity of the developmental period of different stages, and the reproductive and feeding characteristics of H. variegata. Eggs, the first instar and fourth instar larvae and adult females were exposed to different doses of these pesticides. All experiments were carried out under the factorial design in the form of a completely randomized block design. The results showed that different pesticides with different doses used had a negative effect on the development duration of eggs, larvae, pupae and pre-oviposition period, as well as the percentage of egg hatching and emergence of adult insects parameters. In the field dose, the highest reduction in different parameters including fecundity, the egg hatch percentage, the mean daily egg laying of female adults and the percentage of survival rate of adults were observed in acetamiprid. The results of this research showed that Stamipride is not a suitable option for the combined control of common pistachio psyllid along with H. variegata, but the use of alternative pesticides such as spirotetramat and inorganic pesticides such as sulfur with less effect on this ladybug can help farmers to use them optimally. Help in integrated pest control and damage reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental parameters
  • Common pistachio psylla
  • integrated control
  • reproductive characteristics